PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Zmiany wprowadzone do pakietu Operat FB dla Windows i dodatkowych modułów

Aktualna wersja: 9.1.0

Opis zmian:

* - zmiany dotyczą tylko wersji profesjonalnej

Data Szczegóły aktualizacji
19 lipca 2024 r. W przypadku źródeł powierzchniowych o zmiennej wysokości, mających kształt pryzmy lub stożka, program obliczy wysokości emitorów zastępczych w równej odległości od powierzchni.
4 czerwca 2024 r. Dodano zestawienie oceniające, czy stężenia maksymalne w sieci będą wyczuwalne węchowo. Do listy substancji zostały dodane progi wyczuwalności zapachów ponad 60 substancji.
16 maja 2024 r. Został opracowany nowy moduł "MSKP" do modelowania stężeń z uwzględnieniem korekty wynikającej z pomiarów.
18 kwietnia 2024 r. Moduł „iMeteo”
Nowa wersja modułu tworzy róże dla miejscowości w Polsce, w których nie ma stacji meteo IMGW.
Można korzystać z danych z serwera weatherstack oraz openweather.Więcej.
4 kwietnia 2024 r. W oknie parametrów wszystkich emitorów można przesuwać współrzędne emitorów punktowych na mapie przy użyciu myszy.
12 marca 2024 r. W menu „Narzędzia” dodano kalkulator emisji CO2 z silników samochodowych i kotłów.
Moduł „Maszyny Robocze” może stosować alternatywne wskaźniki emisji pochodzące z opracowania EMEP/EEA.
Jest to szczególnie przydatne gdy normy europejskie podają sumę emisji NOx+HC, którą dopiero trzeba rozdzielić.
23 stycznia 2024 r. Można tworzyć naraz dane dla wielu odcinków drogi w module "Samochody". Udziały pojazdów mogą pochodzić z opracowania GDDKiA, SIBYL lub z innych emitorów. Widok okna
8 grudnia 2023 r. Poprawione (uzupełnione) zestawienie szczegółowych wyników z obliczeń stężeń na granicach zakładu oraz eksport do xls.
1 grudnia 2023 r. Moduł "Spalanie" - dodany kalkulator do przeliczania ilości paliwa przy planowanej zmianie jego rodzaju. Widok okna
18 października 2023 r.
 • Program może wykorzystywać do obliczania szorstkości terenu numeryczne mapy pokrycia terenu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, tworzone w ramach programu Copernicus.
  Dostępne są dwa rodzaje map: Corine Land Cover oraz Sentinel.* Więcej.
 • Można automatycznie pobrać mapę do wykresu izolinii, o rozmiarze siatki obliczeniowej lub mapę o rozmiarze 50 wysokości najwyższego emitora – do wyznaczania aerodynamicznej szorstkości terenu. Ortofotomapy są pobierane z serwisu Geoportal WSS.
Zobacz zmiany na filmie.
6 wrześnie 2023 r. Program tworzy zestawienia współrzędnych geograficzych (DMS) gdy współrzędne emitorów są wpisane w PUGW1992 (dodana opcja) .
19 lipca 2023 r. W menu programu "Operat FB" oraz w panelu narzędziowym można umieścić komendy uruchamiające zewnętrze aplikacje lub skrypty (np. Python) zwane wtyczkami. Więcej.
12 czerwca 2023 r. Można poprawiać przy pomocy myszy współrzędne wielokątów i linii np. granic zakładu.Widok okna.
23 maja 2023 r. W związku z opublikowaniem zmiany rozporządzenia MKiS „w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dodano szereg tabel zapisywanych w formacie XLS:
 • parametry emitorów i emisja,
 • suma emisji rocznej,
 • zakres obliczeń – szczegóły,
 • suma Smm z wszystkich emitorów,
 • wyniki stężeń w zakresie pełnym,
 • opad pyłu.
27 marca 2023 r. W oknach importu z SHP można wpisać przesunięcie układu współrzędnych.Widok okna.
21 lutego 2023 r. Narzędzie do archiwizacji plików umożliwia wysyłanie plików na serwer PROEKO R.S. np. w celu sprawdzania danych.
17 stycznia 2023 r.
 • W menu "Zestawienia/Testy" dodano narzędzia do testowania kompletności wyników oraz zmienności emisji.
  Takie same narzędzia (przydatne np. dla urzędów) zawiera przeglądarka plików .operat.
 • W oknie danych emitora na stronie „Emisja" dodany eksport emisji do Excela ze wzorami do wyliczenia emisji średniej.
 • Moduł "Spalanie" uwzględnia wskaźniki KOBIZE ze stycznia 2023 r.
12 grudnia 2022 r. Nowa wersja modułu Imap w wersji dla Chrome Ege
13 października 2022 r. Opracowano nowy moduł "Technologie" służący do obliczania emisji z procesów technologicznych takich jak np.: spawanie, hodowla czy z pomiarów stężeń w środowisku pracy. Uwzględnia jest sprawność oczyszczania gazów. W przypadku spawania można obliczać emisję metali z procentowej zawartości w pyle.
5 września 2022 r.
 • Podczas wyboru współrzędnych budynków widać obrys zasięgu 10 wysokości najwyższego emitora.
 • Legenda dla różnych kolorów linii lub kolorowych wypełnień może być umieszczona pod wykresem.
31 maja 2022 r. W oknie raportów dodany przycisk do zapisu jako PDF.
24 maja 2022 r. W kreatorze siatki nieregularnej *dodany przycisk do tworzenia siatki dla obliczeń odziaływań skumulowanych, są to punkty w równych odstępach, w ograniczonej odległości od emitorów. Widok okna.

W przypadku wyszukania na liście NMLZO KOBiZE substancji, której nie ma w bazie danych programu, można będzie ją automatycznie dodać. Wyszukiwanie LZO działa też w module "Lakiery".
5 kwietnia 2022 r.* Dodany eksport wykresów w formacie SVG. Pliki svg mają określoną skalę i mogą być edytowane. Więcej.
11 lutego 2022 r. * Dodana nowa metoda interpolacji wyników w siatkach nieregularnych- RBF tj. radialną funkcją bazową.
Widok izolinii dla różnych metod interpolacji.
29 grudnia 2021 r. Moduł "Samochody" v.EMEP/EEA - uproszczone tworzenie danych dla drogi w zakładzie.
W przypadku gdy moduł jest uruchamiany pierwszy raz (dane są puste), pokazywany jest kreator struktury ruchu pojazdów. Widok okna.

Główny program - eksport z modułu "Lakiery" wyliczenia emisji rocznej (z formułami) do xls.
7 grudnia 2021 r. * Można odczytywać pliki dxf i dwg w formatach do AutoCad-a v. 2021.
2 listopada 2021 r. Metodyka obliczenia emisji w module "Samochody" v.EMEP/EEA została dostosowana do programu Copert v.5.4.52.
Zastało dodane 50 rodzajów pojazdów, w tym: hybrydowe plugin (PHEV), LPG Bifuel i CNG Bifuel spełniające normy Euro 6 temp i Euro 6 d, ciężarowe Euro 6 D/E.
23 września 2021 r.
 • Został opracowany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku materiałów sypkich.
 • Z obrysu granic zakładu można wyłączyć obszary nie będące własnością zakładu.
25 sierpnia 2021 r. Ponieważ od sierpnia 2021 r. Google Maps wycofują się z obsługi przez wbudowanego w Windows Internet Explorera, został opracowany nowy moduł do pobierania map z Internetu, wykorzystujący przeglądarkę Edge Chrome. Widok okna.
15 kwietnia 2021 r. Można wygenerować w Excelu wykres czasu pracy emitorów w okresach obliczeniowych. Przykład
9 kwietnia 2021 r. Można obliczać opad pyłu na granicach zakładu.
16 marca 2021 r. Na stronie siatki dodatkowej można wpisywać zamiast pojedynczych punktów na różnych wysokościach – budynki mieszkalne z listą wysokości obliczeń.
Program automatycznie może wypełnić tę listę na podstawie wysokości elewacji oraz wysokości najniższego emitora. Widok okna
1 marca 2021 r. W module "Spalanie" dodano wskaźniki emisji na podstawie opracowania KOBiZE z lutego 2021 r.
12 lutego 2021 r. Została opracowana instrukcja multimedialna do modułu "Spalanie".
2 października 2020 r. Został opracowany moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Uwzględniane są normy od Stage I do V, silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Więcej.
Ikona modułu znajduje się na stronie „Emisja" okna danych emitora. Widok okna
3 sierpnia 2020 r. Został opracowany nowy moduł „Samochody", w którym emisja jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA i jest zgodna z programem Copert 5.3 z 2020 r. Więcej.
21 maja 2020 r. Można obliczać udział emitorów w stężeniu maksymalnym 1h i częstości przekroczeń (dotychczas w stężeniu średniorocznym i w opadzie pyłu). Widok okna
8 maja 2020 r.
 • W oknie danych emitora dodano stronę „Uwagi/dane do pozwolenia", na której można wpisać dane do zbudowania tabeli emisji do pozwolenia. W tabeli będzie podana maksymalna emisja godzinowa, a w przypadku obowiązywania standardów emisyjnych – wartości standardów. Widok okna.
 • Moduł "Spalanie" przenosi do głównego programu standardy emisyjne.
 • Dodany kreator emisji do pozwolenia z wzorcem raportu projektowanym przez użytkownika. Widok okna.
 • W oknie zestawienia sumy emisji dodano opcje wydzielenie sumy LZO i CWO dla emitorów objętych standardami emisyjnymi.
  Ponadto można uzyskać sumę emisji tylko dla emitorów wymagających pozwolenia.
15 stycznia 2020 r. Dla użytkowników nie posiadających modułu „Samochody" został opracowany prosty kalkulator emisji drogowej. Widok okna.
Ikona kalkulatora znajduje się na stronie „Emisja" okna danych emitora.
4 stycznia 2020 r.
 • Został opracowany alternatywny moduł IMap korzystający z map: Bing, Here, Open Street Map, Open Topo Map i Yandex. Widok okna
 • Na stronie dodatkowej siatki można automatycznie usunąć wiersze ze współrzędnymi budynków leżącymi powyżej odległości 10h emitorów.
26 listopada 2019 r. W module do obliczania emisji z odparowania materiałów malarskich można zdefiniować listę stosowanych mieszanek lakierów i rozcieńczalników oraz przypisać do okresów obliczeniowych różną emisję maksymalną. W przypadku przyjęcia jednego okresu, program może wybrać najwyższą emisję z wszystkich mieszanek.
Widok okna
17 października 2019 r. Z modułu "Spalanie" można wyeksportować do głównego programu emisję NO 2stanowiącą część emisji NOx.
21 września 2019 r.
 • Program (w. prof.) eksportuje do Google Earth wykresy izolinii. Widok okna Google Earth.
  Przykładowy plik
 • Został wprowadzony nowy (opcjonalny) sposób wykreślania izolinii przy pomocy biblioteki opracowanej przez Gałouczkę. Metoda ta jest stosowana przy eksporcie do Google Earth.
 • W oknie wykresu zakładu dodana opcja umieszczania obrysu strefy leżącej w promieniu 100 m od granic zakładu (obszar oddziaływania wg.zmienionej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie). Widok okna
 • W module „Spalanie" została dodana nowa opcja „Skład frakcyjny za odpylaczem"
24 lipca 2019 r. Został opracowany moduł "Emisja z malowania" do obliczania emisji z odparowania LZO z materiałów lakierniczych. Widok okna.
Raport.
16 lipca 2019 r. Dodane narzędzie do rozjaśniania map. Widok okna
1 czerwca 2019 r. * Można odczytywać współrzędne emitorów punktowych, liniowych i powierzchniowych z plików SHP (shape). Ponadto w oknie parametrów wszystkich emitorów można odczytać współrzędne grupy emitorów oraz dodatkowe dane definiowane przez użytkownika. Widok okna.
28 maja 2019 r. Dodano opcję eliminacji z obliczeń odległych emitorów liniowych i powierzchniowych. Więcej
1 kwietnia 2019 r. Na publicznym ftp została umieszczona aplikacja obrot_mapy.exe do obrotu obrazu o zadany kąt. Aplikacja ma zastosowanie do plików map , w których północ nie jest u góry, np. nierówno zeskanowanych.
29 stycznia 2019 r.
 • Usunięto nowy problem z zawieszaniem się map Google.
 • W module "Spalanie" dodano wykaz wszystkich emitorów i źródeł emisji.
1 grudnia 2018 r. Dodano nowy sposób archiwizacji bazy danych:w formacie XML. Taki sposób umożliwia przenoszenie danych między komputerami z różnymi wersjami serwera Firebird np. z v.2.5 do v.2.1.
3 października 2018 r. * Można skrócić czas obliczeń dla dużej liczby punktów tworząc siatkę z nieregularnie rozłożonymi punktami, im dalej od emitorów tym większe odstępy między punktami. Wykresy są tworzone poprzez interpolację metodą krigingu. Widok okna
21 września 2018 r. W związku z wprowadzeniem przez Google płatnego dostępu do map, moduł iMap zawiera nowy ApiKey, opłacony przez PROEKO R.S.
22 sierpnia 2018 r.
Można uzyskać zestawienie emitorów ze współrzędnymi geograficznymi (stopnie, minuty, sekundy) po określeniu geograficznego początku układu współrzędnych. Współrzędne emitorów można wykorzystać np. wypełniając KOBiZE.
13 lipca 2018 r.
W oknie wyboru mapy do odczytu współrzędnych z serwera Gogle (moduł IMap) można zmienić początek układu współrzędnych naciskając Ctrl+Alt+lewy klawisz myszy. Widok okna
12 czerwca 2018 r.
 • W module "Spalanie" można wpisać sprawność urządzeń oczyszczających gazy np. urz. odsiarczających.
 • Usunięty problem z brakiem pamięci przy odczycie współrzędnych z map CAD (dwg i dxf) w dużych powiększeniach.
 • Dodane narzędzie do zmniejszania liczby punktów podczas odczytu izolinii z map CAD oraz w oknie danych emitora liniowego. Widok okna
20 kwietnia 2018 r. Moduł „Spalanie" uwzględnia rozporządzenie „w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów" z 1 marca 2018 r. Dz.U. poz.680/18.
12 kwietnia 2018 r.
Można tworzyć róże wiatrów dla wybranej miejscowości metodą interpolacji z kilku róż dla najbliższych stacji. Widok okna.
12 marca 2018 r.
Został opracowany moduł "iMeteo" umożliwiający pobieranie publicznie dostępnych danych i tworzenie róż wiatrów oraz innych zestawień.
17 stycznia 2018 r.
 • Dodany edytor do ręcznego rozmieszczenia na wykresach nazw dodatkowych punktów (np. budynków mieszkalnych).
 • W module do importu map z Internetu dodano możliwość zaznaczania okręgu 50*hmax.
4 stycznia 2018 r.
Wyszukiwanie najbliższej stacji meteorologicznej, dostępnej w bazie danych programu. Widok okna
9 listopada 2107 r.
Przyspieszono wielokrotnie obliczenia stężeń z emitorów liniowych, dla których nie włączono algorytmu Caline3. Program opcjonalnie stosuje metodę dynamicznego podziału na emitory zastępcze (metoda I z pkt.7.1 rozporządzenia).
22 września 2017 r.
 • Dodany edytor do ręcznego rozmieszczenia symboli emitorów na wykresach. Do symboli można dodać linie pomocnicze. Widok okna.
 • W oknie składu frakcyjnego dodana baza danych z publikacji EPA AP-42 Appendix B.1.
26 lipca 2017 r.
Dodane narzędzie do tworzenia projektów z sieciami obliczeniowymi będącymi częściami sieci z bieżącego projektu np. dla długiej drogi. W celu przyspieszenia obliczeń można usunąć emitory leżące poza nowymi sieciami. Widok okna.
10 lipca 2017 r.
W module „Spalanie" dodano możliwość obliczania emisji z silników stacjonarnych i maszyn roboczych z wykorzystaniem wskaźników g/kWh np. z norm EU Stage IV.
Widok okna
31 maja 2017 r.
W module „Samochody" – wersja uproszczona dodano opcję wpisywania liczby samochodów na dobę i liczby dni. Jest sposób wygodniejszy w przypadku obliczania emisji z dróg wewnątrzzakładowych.
Widok okna
24 maja 2017 r.
Zmiana modułu do pobierania map z Internetu w celu dostosowania do wymogów Google API .
12 maja 2017 r.
Dodane narzędzie do określania (lub zmiany) rozmiaru sieci obliczeniowej poprzez zaznaczanie obszaru myszą. Widok okna
28 marca 2017 r.
 • Dodany kalkulator do przeliczania stężeń w spalinach na inną zawartość tlenu oraz obliczania emisji.
 • Róże wiatrów mogą mieć nazwy sezonów (lub okresów czasu) definiowane przez użytkownika np. „dzień", „noc".
 • Wykresy izolinii można zapisać jako pliki PDF.
14 stycznia 2017 r.
Dodane porównanie emisji i wyliczenie efektów ekologicznych dla projektów przed i po modernizacji zakładu (np. wymiany kotłów, budowy urządzeń oczyszczających w lakierni) Widok okna.
Ponadto , w przypadku procesów spalania, istnieje możliwość eksportu wyliczeń do wzorca w Excelu. Widok okna
20 grudnia 2016 r
 • Można jednocześnie obliczać częstość przekroczeń D1 oraz 99,8 percentyl ze stężeń w sieci.
 • Można wykonać w jednym przebiegu obliczenia dla wielu wysokości receptorów nad poziom terenu.
14 listopada 2016 r.
W oknie do obliczenia emisji ze zbiorników ścieków dodany kalkulator stałej Henry'egona podstawie danych literaturowych.
13 października 2016 r.
Dodano kalkulator współczynnika α do odwróconego modelowania emisji pyłu wg. PN-EN 15445.
Przykładowe zastosowanie to szacowanie emisji z hałd na podstawie pomiarów stężeń pyłu.
2 września 2016 r.
1. Zostały wprowadzone style graficzne okien programu. Przykłady
2. Nowa biblioteka do importu map z Auto-CAD-a, uwzględnia format plików DWG 2013.
3. Nowe okno wykresu zakładu, zawierające interaktywny wykres, reagujący na zmiany opcji. Widok okna.
Dodano nowe opcje:
 • okręgi dla zasięgów 50*h z możliwością ustalenia, dla których emitorów mają być rysowane,
 • możliwość uzyskania wykresu w układzie współrzędnych określonym przez użytkownika,
 • na wykresie w skali ustalanej automatycznie i przez użytkownika jest nanoszona mapa,
 • można zmniejszyć lub usunąć obszar opisu osi
4. W podprogramie „Róża Wiatrów" dodano zestawienie zawierające wykres róży i statystykę.
20 lipca 2016 r.
 • Można wprowadzać różny skład frakcyjny pyłu w poszczególnych okresach obliczeniowych.
 • Na stronie siatki dodatkowej został dodany przycisk wyświetlający listę budynków leżących poniżej i powyżej odległości 10*h (wysokości emitorów).
1 lipca 2016 r.
W przypadku wielu emitorów o tych samych wysokościach można wybrać , który będzie środkiem koła o promieniu 50 *hmax do wyznaczenia średniej aerodynamicznej szorstkości terenu. Widok okna
15 czerwca 2016 r.
W przypadku występowania serii emitorów o takich samych parametrach i emisji , np. kilkunastu wentylatorów na dachu fermy, można raz wprowadzić dane emitora i emisję dla jednego emitora - wzorcowego, a przy każdej zmianie danych program skopiuje je do wszystkich emitorów na dachu - emitorów zależnych. Więcej
23 maja 2016 r.
Podczas otwierania plików projektów zapisanych przez innego użytkownika lub na innym komputerze, na którym dodano nowe substancje (np. LZO), program testuje zgodność list substancji i proponuje automatyczne ich dostosowanie.
11 marca 2015 r.
Na wykresie zakładu można narysować okręgi o średnicy Xmm. Dodane zestawienie Xmm wszystkich emitorów.
8 marca 2015 r.
Moduł "Spalanie" - dodana opcja wprowadzania wskaźników emisji dla nietypowych paliw i palenisk np. pochodzących z pomiarów -innych dla każdego kotła lub wpisywanych jednorazowo -z literatury. Widok okna

Dodane narzędzie do konwersji współrzędnych geograficznych na metryczne Widok okna
26 stycznia 2015 r.
Na stronie „Siatka dodatkowa" został dodany przycisk służący do wstawienia do danych emitorów odległości od emitora do najbliższego budynku (np. mieszkalnego).
4 listopada 2015 r.
Zmiany w oknie do obliczania średniej szorstkości w terenie:
 • dodana ikona do testowania i zmiany wielokątów wykraczających poza okręg o promieniu 50*hmax.
  Po potwierdzeniu zostaną usunięte wielokąty poza tym okręgiem oraz przycięte do kształtu koła wielokąty wykraczające częściowo poza okręg. Przykład
 • Program uwzględnia przypadki zagnieżdżonych wielokątów tj. odejmuje powierzchnię stref leżących wewnątrz innych wielokątów (np. jezioro w lesie).
4 października 2015 r.
Można wyłączyć drukowanie stężeń średniorocznych dla budynków mieszkalnych (punktów w siatce dodatkowej).
2 września 2015 r.
Program zawiera listę ok. 500 związków organicznych ze współczynnikami do wzoru Antoine’a.
28 sierpnia 2015 r.
Moduł „Spalanie"
Uwzględnianie są standardy emisyjne dla kotłów objętych zasadami łączenia źródeł emisji określonymi w §157a prawa ochrony środowiska
16 lipca 2015 r. *
Można wyłączyć z oceny wyników punkty leżące na drodze lub w jej pobliżu ( w określonej odległości od osi drogi lub w strefie mieszania CALINE) .
26 maja 2015 r.
W oknie wyboru współrzędnych na mapie można zaznaczać polilinie z projektów w AutoCAD-zie.
20 maja 2015
Został zmieniony sposób obliczania stężeń maksymalnych z emitorów liniowych i powierzchniowych w zakresie skróconym.
Obecnie maksimum jest wyszukiwane w siatce na obwiedni emitora.
Jest to metoda dokładna, wyniki są zgodne z obliczeniami w pełnym zakresie. Rysunek
2 maja 2015 r.
Można dodawać grupę emitorów poprzez ich zaznaczanie na mapie.
Po zaznaczeniu dowolnej liczby emitorów można wstawić kolejne symbole oraz uzupełnić w tabeli podstawowe dane.
19 marca 2015 r.
W module "Spalanie" zostały dodane wskaźniki emisji CO2, a na zestawieniu (opcjonalnie) roczna emisja CO2.
5 marca 2015 r.
Moduł "Samochody"
 • Moduł uwzględnia zmiany emisji wywołane stosowaniem biodiesli.
 • Dodano raport z wyliczenia emisji CO2 oraz sumy emisji gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2.
8 lutego 2015 r.
Dodane "wykresy złożone" zawierające nałożone wykresy izolinii dla kilku substancji lub rodzajów wyników. Dla każdego projektu można zdefiniować wiele wykresów złożonych, a dla każdego z nich wybrać inny komplet substancji lub rodzajów wykresów np. wykresy LZO. Widok okna
22 grudnia 2014 r.
Opracowana aplikacja do porównywania dwóch projektów pod kątem zgodności danych do obliczeń stężeń i opadu pyłu. Widok okna. Aplikację można pobrać tutaj
12 grudnia 2014 r.
W module "Spalanie" została dodana biblioteka składów elementarnych paliw, służąca do obliczenia wilgotności spalin.

W zestawieniu danych do obliczeń stężeń w sieci została dodana informacja o tym czy emitor jest zadaszony lub ma wylot boczny oraz odpowiednia legenda informująca o braku wyniesienia.
5 grudnia 2014 r.
Moduł "Spalanie" uwzględnia rozporządzenie M.Ś. "w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji.." z dnia 4 listopada 2014 r. Widok okna
8 września 2014 r.
W menu "Narzędzia" dodany kalkulator prężności par związków organicznych ze wzoru Antoine'a. Widok okna
2 sierpnia 2014 r.
Moduł Samochody
Dodano kalkulator emisji pyłu z dróg nieutwardzonych obliczanej metodą EPA.Zmiany dotyczą modułu uproszczonego opartego na wskaźnikach prof. Z. Chłopka oraz modułu v. Corinair. Emisja pyłu z dróg nieutwardzonych jest dodawana do emisji pyłu z silników samochodów .
W przypadku modułu v. Corinair, program oblicza średni skład frakcyjny pyłu sumując pył z silników, ze ścierania hamulców, opon i powierzchni drogi oraz z drogi nieutwardzonej. Raport o emisji pyłu PM2,5 uwzględnia wszystkie te źródła.
Widok okna Raport
14 lipca 2014 r.
Dodane zestawienie szczegółowych wyników obliczeń stężeń na granicach zakładu.
12 maja 2014 r.
Program oblicza stężenia w sieci współbieżnie, wykorzystując lepiej procesory wielordzeniowe.
Powoduje to nawet kilkukrotne przyspieszenie obliczeń.
8 kwietnia 2014 r.
W menu „Narzędzia" dodana komenda „Obliczanie emisji ze stężeń" otwierająca okno do odwrotnego modelowania wzorem Pasquille’a. Można tą metodą oszacować emisję np. z obiektów oczyszczalni ścieków dysponując wynikami pomiarów stężeń w określonej odległości od emitora.
24 lutego 2014 r. Można dopasować, przez przesuwanie myszą, mapę do wyboru współrzędnych w formacie AutoCAD-a do bitmapy do wykresu izolinii (pliki BMP,JPG,PNG,TIFF).
11 stycznia 2014 r.
Został dodany moduł IMap do pobierania map z Internetu.
Można pobierać mapy z GoogleMaps lub z serwerów WMS (np. powiatowych). Szczegóły.
31 października 2013 r.
Dodane zestawienie listy instalacji (grup emitorów) ,których suma stężeń jest powyżej/poniżej 0,1*D1.
10 września 2013 r.
Dodane narzędzie do graficznego dopasowania map do wyboru współrzędnych i do wykresu izolinii.
Dopasowanie dotyczy przypadku stosowania dwóch różnych map i polega na ustaleniu różnicy między lewymi i górnymi krawędziami map w metrach, poprzez przesuwanie myszą mapy do wyboru współrzędnych na mapie do wykresu izolinii (przycisk „Dopasuj"). Widok okna
28 sierpnia 2013 r.
Została opracowana dodatkowa aplikacja do przygotowania danych - „Kreator okresów".
Kreator służy do podzielenia czasu emisji poszczególnych emitorów pracujących równocześnie na okresy obliczeniowe.
W kreatorze można też wpisać parametry emitora i emisję dla różnych wariantów pracy.
Widok okna
13 lipca 2013 r.
Dodany formularz do wpisania standardów emisyjnych LZO dla emitora (przycisk LZO). Widok okna
8 lipca 2013 r. *
Można eksportować wykresy izolinii i wykres zakładu jako pliki shapefile (SHP).
20 maja 2013 r.
Dodane zestawienie rocznej emisji LZO.
Dodana opcja drukowania wyników obliczeń stężeń w zakresie skróconym dla substancji bez normy D1.
14 maja 2013 r.
Obliczana jest emisja graniczna, nie powodująca przekroczeń 0,2 % roku, na podstawie wyników obliczeń dla wszystkich emitorów w siatce oraz na granicy zakładu.
26 kwietnia 2013 r.
Moduł "Spalanie"
Do biblioteki wskaźników emisji do importu dodano wskaźniki wg. EPA dla silników przemysłowych ( np. generatorów prądu) spalających olej i benzynę .
22 kwietnia 2013 r.
Dodana nowa opcja zmienności emisji : "Emisja stała w czasie emisji". Opcja "Emisja stała w okresie" zastępuje opcję "wpisywanie uproszczone". W pomocy znajdują się przykłady obliczania emisji średniej dla wszystkich opcji.
2 kwietnia 2013 r.
Moduł „Samochody"
Dodane zestawienie wskaźników sumarycznych (dla emisji gorącej, zimnej, odparowania i ścierania) dla wszystkich substancji.
Dane, wskaźniki i wzory na emisję można zapisać do pliku xls.
14 marca 2013 r.
W menu „Opcje/Wprowadzanie danych" została dodana globalna opcja obliczania emisji pyłu PM2,5 ze składu frakcyjnego i emisji pyłu ogółem, kiedy to tylko możliwe.

Moduł "Spalanie" - obliczana jest emisja pyłu PM 2,5 Widok okna
25 lutego 2013
 • Można importować emitory z innego projektu (menu Pliki/Importuj emitory). Widok okna
 • Na zakładce "Frakcje" dodany przycisk do ustawienia opcji obliczania emisji pyłu PM2,5 ze składu frakcyjnego dla wszystkich emitorów.
 • Dodana opcja zaznaczania na wykresie izolinii maksymalnej wartości na granicy zakładu.
1 lutego 2013
Dodane narzędzie do podziału emisji w jednym okresie dla wszystkich emitorów, na kilka krótszych okresów . Widok okna
28 grudnia 2012 r. W module "Samochody" dodana opcja przenoszenia składu frakcyjnego pyłu oraz obliczania emisji pyłu PM2,5 z tego składu.
Skład frakcyjny pyłu jest ustalany m.in. podczas obliczania emisji ze ścierania opon, hamulców i drogi.
17 grudnia 2012 r.
Dodana baza składów ziarnowych pyłu CEIDARS. Widok okna.
11 grudnia 2012 r.
 • Dodane zestawienie sumy emisji rocznej w stosunku do wielkości produkcji zakładu.
 • Można każdej substancji przypisać domyślną liczbę cyfr dziesiętnych do formatowania wyników stężeń, wykorzystywaną przy inicjowaniu projektu.
 • Domyślnie projekt jest inicjowany z wpisaniem tła= 10 % Da, Dp
3 listopada 2012 r *.
Można obliczać stężenia dla źródeł liniowych - dróg z automatycznym podziałem na dwa pasy ruchu.
17 listopada 2012 r.
Moduł „Spalanie"
Można obliczać emisję większej liczby substancji niż typowa, np. formaldehydu w przypadku gazowych silników stacjonarnych (np. kogeneratorów na biogaz). Program umożliwia tworzenie biblioteki wskaźników emisji podawanych w formie stężenia w spalinach na określoną zawartość tlenu. Można importować przykładowe wskaźniki z pliku "kogenerator.wskaźnik_emisji".

Dodany wydruk opadu pyłu w formie tabeli X,Y (w układzie siatki), wydruk zajmuje dużo mniej miejsca niż podstawowa tabela wyników.
1 października 2012 r.
 • Program uwzględnia nowe akty prawne dotyczące pyłu zawieszonego PM 2,5.
  Użytkownik może dodać PM 2,5 do listy emitowanych substancji ręcznie lub program obliczy emisję PM 2,5 na podstawie składu frakcyjnego.

 • W celu ułatwienia wpisywania składu frakcyjnego z przedziałem do 2,5 µm, do programu została dodana baza danych składów frakcyjnych zgromadzona przez EPA . Widok okna
14 września 2012 r.
Program może obliczać maksymalne stężenia na granicy zakładu, obliczenia są prowadzone dla punktów zastępczych rozmieszczonych równomiernie na obrysie granic.
7 września 2012 r. *
W opcjach kreatora dokumentacji została dodana opcja drukowania szczegółowych wyników stężeń wszystkich substancji w sieci na różnych wysokościach.
30 lipca 2012 r. *
Liczba okresów obliczeniowych została zwiększona do 50 ( za wyjątkiem wersji podstawowej).

Moduł „Samochody"
Podczas wpisywania udziału grup pojazdów (przycisk „Wstaw udziały z biblioteki") można importować udziały z innego emitora , okresu lub wstawić ostatnio wpisane udziały.
3 lipca 2012 r.
Średnia aerodynamiczna szorstkość terenu (z0) może być obliczona w oknie danych emitora po zaznaczeniu stref o różnej szorstkości na mapie.
Program rysuje na mapie okrąg o promieniu 50hmax. Widok okna
8 czerwca 2012 r.
Podczas klonowania emitorów są kopiowane dodatkowo: dane źródeł emisji, podłączonych kotłów (z modułu „Spalanie"), dane pojazdów z modułu „Samochody" oraz dane użyte do obliczenia emisji ze składowisk materiałów sypkich i zbiorników ścieków.
10 kwietnia 2012 r.
Dodane zestawienie stężeń w sieci na różnych wysokościach.
7 kwietnia 2012 r.

Moduł "Samochody" - dodany przycisk do eksportu do głównego programu emisji z wszystkich emitorów liniowych.

21 marca 2012 r.
Dodana opcja wykresu stężeń i opadu pyłu z ciągłym wypełnieniem kolorami tworzonymi z palety spektralnej.
Przykład wykresu
7 marca 2012 r. *
W przypadku siatki „Punkty wzdłuż drogi", ze względu na brak określonego skoku siatki, użytkownik może ustalić własny sposób skalowania osi.

Moduł "Spalanie": do listy składników gazu potrzebnej do obliczanie ilości spalin zostały dodane : tlen, para wodna, acetylen, etylen i benzen.
20 lutego 2012 r. *
Dodany nowy typ sieci receptorów: „Punkty wzdłuż drogi". Siatka punktów jest nieregularna, ze wzrastającymi odległościami między punktami w miarę oddalania się od drogi.
Taka siatka zmniejsza kilkukrotnie liczbę obliczanych punktów potrzebnych do uzyskaniu podobnych wykresów jak w siatce prostokątnej, ponadto dzięki dużemu zagęszczeniu punktów blisko drogi eliminuje się efekt serii maksimów. Widok okna
6 lutego 2012 r. *
Można automatycznie przypisać szorstkości do poszczególnych punktów w sieci po zaznaczeniu na mapie stref o różnej aerodynamicznej szorstkości terenu np. dla lasów, pól czy zabudowy mieszkalnej. Widok okna
13 stycznia 2012 r.
W module "Samochody" dodana opcja eksportu emisji pyłu PM 2,5 do pakietu Operat.
Emisja pyłu PM 2,5 jest obliczana jako suma emisji z silników samochodowych oraz emisji pyłu ze ścierania opon, hamulców i drogi.

Do programu zostały dodane nowe zestawienia oraz raport zbiorczy składający się z dowolnie wybranych zestawień.
28 grudnia 2011 r.
Moduł "Spalanie" umożliwia import kompletu wskaźników emisji z opracowania KOBiZE.
19 grudnia 2011 r. Został opracowany moduł "Chłodnie Kominowe"do obliczania wyniesienia gazów z emitora algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro, zawartym w normie niemieckiej VDI 3784. Na wydrukach danych do obliczeń stężeń, w przypadku chłodni kominowych, znajduje się informacja o metodzie obliczeń oraz tabela wyniesień dla różnych odległości.
5 grudnia 2011 r.
Można uzyskać wykresy stężeń średniorocznych z dodanym tłem.
17 października 2011 r.
Program zawiera nową bibliotekę do raportów , która pozwala na :
 • zaprojektowanie własnych nagłówek i stopek dla wydruków,
 • przenoszenie długich tabel na następną stronę łącznie z nagłówkiem,
 • formatowanie liczb z użyciem tabulatora dziesiętnego,
 • modyfikację raportu w oknie podglądu
Dodano nowe zestawienia:
 • zestawienie parametrów emitorów i emisji z podziałem na okresy
 • zestawienie LZO z całego zakładu
15 września 2011 r.
Moduł Spalanie - zostały rozbudowane opcje obliczania emisji jednostajnej, emisja może być określona na podstawie średniego obciążenia kotła,
Dodany wydruk obciążenia i średniej prędkości gazów.
29 sierpnia 2011 r. *
Dodany moduł do obliczania emisji ze zbiorników ścieków metodą T.T.Shena Widok okna
Program zawiera opis metodyki obliczeń, listę stałych Henry'ego oraz porównanie obliczeń z programu z obliczeniami Shena.
6 sierpnia 2011 r.
W module "Samochody" można obliczać emisję dla innego czasu emisji niż wynikający z czasu trwania okresów. Jest to opcja przydatna do obliczeń emisji dla dróg zakładowych, działa w obu wersjach modułu: uproszczonej i Corinair.
23 maja 2011 r.
Moduł "Spalanie" zawiera standardy emisyjne wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. 95/11).
26 kwietnia 2011 r.
W oknach raportów tekstowych oraz wykresów został dodany przycisk kopiuj wszystko powodujący skopiowanie całego raportu lub wykresu do schowka. Ułatwia to składanie opracowania w edytorze tekstów poprzez wielokrotne wklejanie zestawień i wykresów.
Dodana opcja eksportu wykresów jako plików PNG.
6 kwietnia 2011 r. *
Dodany moduł do obliczania emisji pyłu z hałd i składowisk materiałów sypkich. Widok okna.
W pomocy zawarta jest metodyka obliczeń emisji wraz z przykładami.
20 grudnia 2010 r.
Dodano zestawienie sumy stężeń z grupy instalacji (w zakresie skróconym).
Zestawienie to zostało opracowanie w związku z nowym kryterium zawartym w rozporządzeniu MŚ "w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia" (Dz. U.130/10).

Został zmieniony wygląd panelu narzędziowego.
9 grudnia 2010 r.
 • dodane zestawienie emisji i stężenia LZO w przeliczeniu na Corg dla całego zakładu,
 • można wprowadzać strumień objętości gazów w warunkach umownych (np. do obliczenia stężenia LZO) różny w poszczególnych okresach.
3 grudnia 2010 r.* Wprowadzona możliwość wsadowychobliczeń stężeń w sieci.
Można uruchomić kilka instancji programu, które równocześnie będą liczyć stężenia dla różnego zakresu punktów lub na różnej wysokości receptora.
Program zawiera w menu "Narzędzia/Obliczenie wsadowe" narzędzia do budowania pliku wsadowego.
25 października 2010 r. *
Dodana opcja wprowadzenia własnego mnożnika do skali w pliku z AutoCAD-a oraz skali podawanej w km..
Moduł „Spalanie"
Można eksportować i importować wskaźniki spalania z osobnych plików. Podczas aktualizacji zostaną skopiowane cztery pliki wskaźników emisji ze spalania propanu i butanu wg. EPA. Wskaźniki są przeliczone z kg/dm3 cieczy na kg/mln m3 gazu.
Do edytora wskaźników została dodana możliwość określenia domyślnego składu gazu, ustawianego po wyborze typu paleniska.
12 października 2010 r. *
Została zaktualizowana biblioteka do importu map z plikówDWG i DXF do wersjiAutoCAD 2011.
31 lipca 2010 r. W module "Spalanie" można obliczać emisję niektórych substancji na podstawie wyników pomiarów stężeń w spalinach. Widok okna.
5 czerwca 2010 r. W oknie danych emitora, wybierane substancje mogą być posortowane alfabetycznie.

W oknie podprogramu do obliczenia stężeń w sieci został dodany nowy wydruk:
„Zestawienie jw. +Smax" zawierający najwyższe wartości stężeń maksymalnych, częstości przekroczeń D1 oraz stężeń średniorocznych oraz najwyższe stężenia w siatce dodatkowej.
19 maja 2010 r. W module "Samochody v. Corinair" jest obliczana emisja pyłu ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi wg. instrukcji B770 EMEP/Corinair. Obliczany jest także skład frakcyjny emitowanego pyłu.
24 kwietnia 2010 r. W menu "Narzędzia" dodany wykres zmienności stężeń wosi wiatru. Widok okna
15 marca 2010 r. Dodane zestawieniewyników stężeń dla substancji, dla których wszystkie stężenia w sieci są niższe od 0,1*D1
22 lutego 2010 r. Dodany mini wykres wykres do porównania emisji maksymalnej i średniej, w prawym rogu strony „Emisja". Podwójne kliknięcie na wykres powoduje wyświetlenie okna wykresu z podanymi wartościami emisji. Wykres ułatwia wykrywanie błędów podczas wprowadzenie wartości emisji.
18 lutego 2010 r. *
Możnaukrywać niektóre warstwy w rysunku CAD umieszczanym pod wykresem izolinii, można też zmienić wszystkie kolory liniina jednolity.
10 lutego 2010 r. Dodana opcja wydruku sumy emisji dla grupy emitorów.
5 lutego 2010 r. Pakiet Operat FB uwzględnia rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Użytkownicy, którzy kupiliprogram po 26 stycznia 2009 r. otrzymają bezpłatną aktualizację.
1 lutego 2010 r. *
Dodany kreator emisji okresowej w oknie emisji. Można wpisać listę wariantów lub procenty obciążenia dla poszczególnych okresów, a program wypełni tabelę emisji.
21 stycznia 2010 r. Moduł „Samochody" v. Corinair
Dodane 10 nowych rodzajów pojazdów ciężarowych – jednoczęściowych (rigid) i przegubowych.

17 grudnia 2009 r. Dodana nowa opcja dopodprogramu do importu danych z Operatu-2000. Możliwa jest konwersja listy emitowanych substancji. Program wyszukuje takie same substancje w nowej bazie danych.
13 grudnia 2009 r. Dostępna jest wersja programu pracująca pod "Windows 7" x64
9 grudnia 2009 r. Moduł „Samochody" v. Corinair
Dodane sprawdzanie czy wpisane prędkości pojazdów są niższe od zakresu prędkości , dla którego ustalono wskaźniki emisji (np. 110 km/h dla samochodów dostawczych z silnikiem Diesla, 86 km/h dla ciężarowych).
3 grudnia 2009 r. Dodany kalkulator mnożnika do obliczania stężenia i emisji LZO w przeliczeniu na Corg na podstawie wzoru chemicznego.
12 listopada 2009 r. Na wydruku kryterium dla opadu pyłu zostało dodane też kryterium dla obliczania opadu ołowiu i kadmu ( gdy ołów lub kadm są emitowane).
7 listopada 2009 r. Po naciśnięciu przycisku obliczeń stężeń w sieci od wybranego punktu, program sprawdza ostatni obliczony punkt i proponuje obliczenia od następnego. Ponadto został dodany przycisk wyświetlający mapę punktów, dla których zostały zapisane obliczenia.
6 października 2009 r.
Program został dostosowany do projektu rozporządzenia o wartościach odniesienia niektórych substancji w powietrzu, zawiera m.in. docelowe poziomy dla roku 2013.
3 września 2009 r. Program po zmianie rozmiarów sieci receptorów , w przypadku gdy mapy do odczytu współrzędnych i do wykresu izolinii są takie same, proponuje modyfikację przycięcia mapy do wykresu.
31 lipca 2009 r. Na stronie „Emisja" w oknie danych emitora został dodany przycisk [S*V] otwierający okno, w którym można obliczyć emisję ze stężenia w gazach odlotowych i natężenia przepływu gazów.
25 lipca 2009 r. *
Można odczytywać współrzędne z mapy zapisanej w AutoCADzie, w plikach dwg i dxf.
11 lipca 2009 r. Jest dostępnaaplikacja do obrotu wszystkich współrzędnych modelu (emitorów, rysunków) o zadany kąt
do Operatu FB
12 czerwca 2009 r. Do modułu "Samochody v. Corinair" zostały dodane wykresyudziałów emisji z poszczególnych grup pojazdów.
25 maja 2009 r. Do przeglądarki wyników pakietu Operat FBzostały dodane zestawienia tabelaryczne wyników obliczeń stężeń i opadu pyłu oraz wykresy izolinii. Opcje wykresów izolinii (kolory, czcionki) są zapisywane w bazie danych co umożliwia wyświetlenie skonfigurowanych wykresów na innym komputerze. Przeglądarka jest na licencji freeware.
Aktualizacja jest dostępna tutaj.
Wersja kompletna.

W głównym oknie pakietu Operat FB zostały dodane opcje blokowania modyfikacji wykresów w przeglądarce.
4 maja 2009 r. Został opracowanymoduł " Samochody wg. Corinair" do pakietu "Operat FB", służący do obliczenia emisji zanieczyszczeń z samochodów poruszających się po drogach. Emisja jest obliczana zgodnie z metodyką EMEP/CORINAIR, stosowaną m.in. w programie COPERT IV. Można wykorzystać prognozy udziału pojazdów w ruchu do 2030 r. (wg. GDDKiA) .
14 kwietnia 2009 r. *
Dodana opcja ograniczająca liczbę obliczanych punktów w siatce, do leżących w podanej odległości od drogi.
Przykład wykresu
19 stycznia 2009 r. Dodany wykres stężeń prostopadłego przekroju drogi. Widok okna
1 grudnia 2008 r. Został opracowany pakiet Operat FB dla Windows, który zastępuje pakiet Operat-2000. Opis różnic.