Pakiet OPERAT FB dla Windows

Widok głównego okna

Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10) .

Wykonuje następujące obliczenia:
 • stężeń maksymalnych z jednego lub wszystkich emitorów, odległości wystąpienia stężeń maksymalnych i krytycznych warunków atmosfery, emisji granicznej,
 • automatycznej oceny zakresu obliczeń, stężeń maksymalnych, średniorocznych i częstości przekroczeń określonych wartości (D1) lub 99,8 percentyla ze stężeń maksymalnych,  w sieci receptorów  na różnych wysokościach, z podaniem krytycznych parametrów atmosfery oraz udziału emitorów,  
 • opadu pyłu w sieci receptorów oraz udziału emitorów w opadzie.

Pakiet "Operat" posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Stosuje go ponad 1200 użytkowników.

Może być wykorzystany do uzyskania decyzji administracyjnych dla dowolnej technologii, raportów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do atmosfery, zgłoszeń instalacji.


Multimedialna instrukcja 


Zobacz: Dodatkowe moduły

Zrzuty ekranów

Szkolenia

Informacje szczegółowe

Emitory powierzchniowe mogą być w kształcie koła lub wielokąta, a liniowe mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory zastępcze. W przypadku emitorów liniowych - dróg można stosować do obliczania stężeń w powietrzu  metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. Liczba emitorów nie jest ograniczona. Emitory mogą być przypisane  do grup co pozwala na chwilowe wyłączanie  grup z obliczeń w celu stwierdzenia ich wpływu na wyniki.

Obliczenia można prowadzić w sieci do 64 000 receptorów.  Oprócz standardowej siatki można wprowadzić dodatkową siatkę zaw. współrzędne np. dla budynków mieszkalnych,  w tym wysokość receptora i szorstkość terenu.  Umożliwia to obliczenia stężeń na różnych wysokościach elewacji budynku. Pakiet zawiera róże wiatrów dla całej Polski (z katalogu z 1980 r.) z możliwością ich edycji i drukowania wykresów i zestawień tabelarycznych. Możliwy jest import róż z plików otrzymywanych z  IMGW.

Współrzędne emitorów (punktowych, liniowych, powierzchniowych), granic zakładu oraz dodatkowych rysunków mogą być odczytane (poprzez zaznaczanie myszą) ze zeskanowanej mapy terenu   ( w formacie TIF, BMP ,JPG, PNG) lub mapy z AutoCAD-a (dwg, dxf).

W czasie obliczeń stężeń w sieci receptorów można jednocześnie obliczać stężenia dla  40 zanieczyszczeń. Program wykonuje także obliczenia dla odorów w jednostkach zapachowych.

Baza danych jest obsługiwana przez serwer Firebird 2.1. Do pakietu dołączona jest bezpłatna przeglądarka danych, którą można np.  przekazać razem z plikiem projektu do urzędu.

Pakiet zawiera szereg ułatwień we wprowadzaniu danych:

 • wprowadzanie jednocześnie parametrów lub emisji wszystkich emitorów z możliwością wklejenia bloku komórek np. z Excela,
 • klonowanie emitorów oraz tworzenie  serii emitorów leżących wzdłuż jednej linii np. wentylatorów na dachu.
 • tworzenia bibliotek typowych list zanieczyszczeń (np. kotłownia) oraz typowych składów frakcyjnych pyłu. Ponadto program umożliwia wybór składu frakcyjnego z bazy danych kilku tysięcy analiz wykonanych przez EPA oraz z bazy CEIDARS, w tym pyłu PM 2,5.
 • średnią aerodynamiczną szorstkość terenu można obliczyć poprzez zaznaczanie obszarów na mapie.
 • mapy terenu można automatycznie  pobierać z serwerów Google Maps i WMS.

Prezentacja wyników

Pakiet umożliwia wydruk kilkudziesięciu różnych zestawień m.in.:

 • emisji maksymalnej, rocznej i średniej z podanego emitora,
 • parametrów wszystkich emitorów na terenie zakładu,
 • parametrów i emisji dla wszystkich emitorów,
 • tabelę sumy emisji z wszystkich emitorów,
 • emisji związków organicznych (LZO) w przeliczeniu na węgiel organ.,
 • wyniki obliczeń stężeń maksymalnych wraz z oceną wyników,
 • wyniki obliczeń emisji granicznej dla danego emitora i grupy emitorów,
 • wyniki obliczeń stężeń  w sieci receptorów  tj. :stężenia maksymalne, średnie, częstość przekroczeń  założonych wartości (lub 99,8 percentyl) i krytyczne parametry atmosfery,
 • udział emitorów w stężeniu średniorocznym,
 • wyniki obliczeń opadu pyłu i udziału emitorów w opadzie,

oraz wykresów:

 • izolinii stężeń maksymalnych , średnich w sieci receptorów ,częstości przekroczeń (lub 99,8 percentyla ze stężeń) i opadu pyłu,
 • jw. lecz z wypełnieniem obszarów zadaną paletą kolorów

W tle wykresu można umieścić zeskanowaną mapę terenu z obrazów w formatach BMP,JPG,WMF,PNG  oraz z AutoCada w formatach DWG i DXF. Wykresy izolinii mogą być drukowane w podanej skali np. 1: 5 000. Ponadto dostępne są wykresy trójwymiarowe

Wszystkie tabele można zapisać do pliku w standardzie RTF i potem wykorzystać w wielu edytorach tekstu.

Wszystkie wykresy można zapisać do pliku w standardzie WMF i np. wstawić jako wektorowy rysunek do Worda dla Windows. Wykresy izolinii mogą być ponadto zapisywane w formacie DXF,  JPG, GIF, PNG, SVG i SHP . Dostępny jest eksport do PDF w zadanej skali. Wykresy izolinii można też eksportować do Google Earth. Program posiada kreator zbiorczej dokumentacji pozwalający na łączenie zestawień i wykresów
Można stosować inną mapę do odczytu współrzędnych i inną pod wykresem izolinii, program zawiera narzędzia do dopasowania tych map.

Aplikacje posiadają system pomocy kontekstowej.

Moduły do obliczania emisji zawarte w programie:

 * -w wersji profesjonalnej

Dodatkowo płatne moduły:

 • „Spalanie” służący do obliczania emisji z procesów spalania oraz parametrów emisji (prędkości i temperatury gazów) i przekazywania wyników do pakietu "OPERAT" dla Windows. Program oblicza też stężenia w spalinach i porównuje z dopuszczalnymi wg. rozporządzenia o standardach emisyjnych.
 • „Samochody v. EMEP/EEA , którego zadaniem jest obliczenie emisji z środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu "Operat-FB".
 • „Maszyny robocze" do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich (bezpłatny dla posiadaczy modułu "Samochody")
 • "Chłodnie Kominowe" uwzględniający obliczenia wyniesienia spalin algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro  (zawartym w VDI  3784)
 • "iMeteo" - służy do pobierania publicznie dostępnych danych obserwacji meteorologicznych z serwerów IMGW i tworzenia róż wiatrów .

Schemat przekazywania danych przez moduły

Aplikacje pracują w środowisku  Windows XP, Vista, 7,8, 8.1,10 i 11 (32 i 64 bit).

Zrzuty ekranów

Główne okno programu
Główne okno programu
Odczyt współrzędnych z mapy
Wybór współrzędnych na mapie
Obliczanie średniej z0 Obliczanie średniej z0
Szukanie najbliższej stacji meteorologicznej Szukanie najbliższej stacji meteorologicznej
Okno wykresu izolinii
Okno wykresu izolinii
Okno wykresu izolinii - wypełnienia
Okno wykresu izolinii z wypełnieniem kolorem obszarów między zadanymi poziomami
Wykres 3D
Okno wykresu 3D
Google Earth
Wykres w Google Earth

Szkolenia

W dniach 20 do 23 czerwca 2023 r. planowane  jest w Jastrzębiej Górze szkolenie  "Operaty ochrony powietrza-warsztaty komputerowe" z ćwiczeniami w zakresie obsługi pakietu "Operat FB". Więcej
Uwaga: zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc!Zasady dystrybucji

Różnice między wersjami

Instrukcja

Historia wprowadzonych zmian

Proszę o przesłanie oferty pocztą!

Pobierz wersję demo (35 MB)

Wypełnij zamówienie

Pliki do pobrania:


Cena netto wersji podstawowej: 2300zł , profesjonalnej 3300 zł.