Oferta firmy

Pakiet OPERAT FB dla Windows

System służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Polecam program Więcej

Program OPŁATY I WYKAZY dla Windows

Służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów. Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg aktualnego wzoru oraz wzorów z lat poprzednich.

Więcej

Program EMISJA dla Windows

Służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i automatycznych (np. P10-ZA, Horiba, Madur, Photon).

Więcej

Program KRZYWA dla Windows

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Więcej

Nowości

23 września 2021 r. Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku kruszywa Więcej

4 stycznia 2021 r. Program "Emisja" uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów..."

2 października 2020 r. Został opracowany moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Uwzględniane są silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Więcej.

3 sierpnia 2020 r. Został opracowany nowy moduł „Samochody” do pakietu "Operat FB", w którym emisja jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA i jest zgodna z programem Copert 5.3 z 2020 r. Więcej.

Zastosowania

Łącznie ponad 1600 użytkowników programów, w tym:

  • 1020projektantów
  • 150laboratoriów
  • 54szkoły i uczelnie wyższe
  • 87urzędów administracji publicznej
  • 275zakładów przemysłowych