Warning: include(ROOTPATH/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /update/ow_nowosci.php on line 5

Warning: include(ROOTPATH/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /update/ow_nowosci.php on line 5

Warning: include(): Failed opening 'ROOTPATH/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php7/lib/pear') in /update/ow_nowosci.php on line 5
Zmiany wprowadzone do programu Opłaty i Wykazy

Zmiany wprowadzone do programu "Opłaty i Wykazy"

Aktualna wersja: 7.7.2

12 stycznia 2023 r. Program zaktualizuje oraz dopisze nowe wskaźniki emisji zgodnie z instrukcją KOBiZE „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za rok 2022”. Warszawa, styczeń 2023.
24 listopada 2022 r. Na stronie do wpisywania zużycia paliw, w przypadku spalania LPG, dodano przycisk do przeliczania ilości gazu na różne jednostki : kg, Mg, m3 gazu, dm3 płynu.
27 czerwca 2022 r. Dodano porównanie emisji obliczonej z dopuszczalną emisją roczną. Obliczana jest też suma LZO.
10 lutego 2022 r. Zgodnie z sugestią KOBiZE, w celu umożliwienia obliczania emisji sadzy, dodano we wskaźnikah emisji procent sadzy w pyle
1 lipca 2021 r. Program zawiera stawki opłat za 2021 r.
28 stycznia 2021 r. Dodano wskaźniki emisji ze spalania na podstawie opracowania KOBiZE ze stycznia 2021 r.
11 grudnia 2020 r. Podczas wprowadzania zużycia paliw, surowców i materiałów można zobaczyć zużycie w poprzednich latach, co zmniejsza ryzyko popełniania błędów. Widok okna.
Poprzednie dane można też skopiować. Obiekty ( źródła emisji ) są wyszukiwane automatycznie lub ręcznie. Widok okna.
20 listopada 2020 r. Można importować zakłady z innej bazy danych (innego pliku).
1 stycznia 2020 r. Program uwzględnia rozporządzenie M.K. z dnia 11 grudnia 2019 r. „w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”.

Ponadto w programie można wpisywać emisję gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, która nie została rozliczona oraz liczbę wydanych i zwróconych uprawnień do emisji.
29 kwietnia 2019 r. Program tworzy oświadczenia podmiotu wg. wzorów opublikowanych przez Wody Polskie.
8 kwietnia 2019 r. Dodano logowanie do programu (dotyczy to głównie wersji wielostanowiskowych).
3 stycznia 2019 r. Program uwzględnia wzory wykazów wg. rozporządzenia MŚ z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 2527.
1 grudnia 2018 r. Program uwzględnia nowe wzory wykazów wg. projektu rozporządzenia z 14 września 2018 r.
2 lipca 2018 r. Program uwzględnia stawki opłat za 2018 r.
7 listopada 2017 r.
Na stronie z listą źródeł technologicznych dodana tabela z informacją o emisji i opłatach. Widok okna
21 marca 2017 r.
Dodane zestawienia wieloletnie, umożliwiające porównanie opłat i emisji z jednego podmiotu w różnych latach.
27 lutego 2017 r.
Podczas  importu danych  zakładu z innego roku , w przypadku wód opadowych, importowane są powierzchnie terenów. Powierzchnie można też importować z dowolnego roku w oknie wpisywania danych.
28 grudnia 2016 r.
Dodana opcja tworzenia  zestawień zbiorczych i wykazów otwieranych w Wordzie z wstawionym dokumentem wzorcowym, zawierającym definicje nagłówków i stopek : np. logo, inny system numeracji stron, dane firmy.
28 października 2016 r.
Program uwzględnia zniżki stawek opłat za spalania paliw w silnikach spalinowych w przypadku  stosowania bioetanolu  jako dodatek do benzyny oraz dodatku bioestrów do oleju napędowego.
13 października  2016 r.
Dodane zestawienie wygasających pozwoleń na emisję zaniecz. do atmosfery , pobór wody i zrzut ścieków , nieważnych w określonym dniu, np.: dzisiaj, za rok.
19 lipca 2016 r.
Dostępne są stawki opłat i raporty dla 2016 r.
31 marca 2016 r.
Można uzyskać porównanie sumy rocznej emisji z dopuszczalną , określoną dla podmiotu (dla grupy instalacji).
1 lutego 2016 r.
Dodany kreator nowych źródeł emisji "Mieszaniny chłodnicze", w których emisja jest obliczana  z procentowej zawartości poszczególnych składników. Program zawiera listę 41 mieszanin z opracowania KOBiZE. Widok okna
26 stycznia 2016 r.
W oknie edycji listy  zanieczyszczeń został dodany przycisk z bibl. służący do  dodania do listy substancji z dodatkowej bazy zawartej  programie zawierającej m.in. listę fluorowęglowodorów i perfluorowęglowodorów .
20 stycznia 2016 r.
 1. Program uwzględnia nową listę substancji i ich grup do sprawozdań do KOBiZE, opublikowaną na stronie KOBiZE 31 grudnia 2015 r. w poradniku „Lista zanieczyszczeń raportowanych do Krajowej bazy (rok sprawozdawczy 2015)”

 2. W menu „Narzędzia” została dodana komenda „Zmień zaokrąglanie emisji” umożliwiającą zmianę zaokrągleń emisji dla bieżącego zakładu lub dla wszystkich zakład wybranego roku.
8 sierpnia 2015 r.
Można uruchamiać program  z różnymi opcjami wydruku wykazów i kompletami wzorców  wykazów np. z wpisanymi danymi osoby wypełniającej czy  dopasowane do urzędu marszałkowskiego.
1 sierpnia 2015 r.
Program zawiera stawki opłat dla 2015 r.
24 czerwca 2015 r.
W oknie danych zakładu, na stronie "Informacje" dodana zakładka do wpisania linków (lub wstawienia do bazy)  dokumentów dla zakładu np. skanu pozwolenia zintegrowanego.
2 marca 2015 r.
Można obliczać emisję pyłu PM2,5 na podstawie wpisanej zawartości frakcji  - dotyczy zestawień wskaźników i emisji do KOBiZE  oraz  sumy emisji substancji cieplarnianych  i innych dla podmiotu.
16 lutego 2015 r.
 1. Można importować wskaźniki  dla propanu i propanu-butanu z opracowania KOBiZE styczeń 2015, wyrażone w g/GJ.
  Program tworzy wzory dla wskaźników w g/GJ uwzględniające wartość opałową paliwa. Można też wpisywać wskaźniki w g/GJ dla innych paliw.
 2. Zostało dodane pole do wpisania  daty wydania pozwolenia. Dla wcześniej wpisanych pozwoleń data zostanie ustawiona taka sama jak data początku ważności pozwolenia
 3. Dodane kopiowanie/wklejanie do schowka danych pozwolenia w oknie pozwoleń dla wody i ścieków.
6 lutego 2015 r.
 1. Zostało zmienione okno edycji podmiotów, dane zostały podzielone na podstawowe i dodatkowe, w danych dodatkowych można zapisać login i hasło do KOBiZE.
 2. Podczas wpisywania zużycia widoczne są uwagi wpisane w oknie definicji wielkości charakterystycznych (np. gęstość), jest to pomocne przy obliczaniu ilości lakieru w kg z podanej ilości w litrach. Przykład
29 stycznia 2015 r.
 1. Dodana opcja "pozwolenie ważne bezterminowo".
 2. Program przy  uruchamianiu sprawdza dostępność nowej w wersji w Internecie  i proponuje  aktualizację.
21 stycznia 2015 r.
W przypadku ścieków zasolonych i chłodniczych,  z pozwoleniem przez część okresu, można drukować osobno ilości ścieków dla okresu z pozwoleniem i bez. Ponadto można ręcznie wpisać ilość ścieków bez pozwolenia.
2 stycznia 2015 r.
W panelu  małych źródeł energetycznych oraz  technologicznych dodana kolumna z nazwą miejsca korzystania ze środowiska.
5 listopada 2014 r.
Można wyszukiwać substancje na podstawie symboli CAS.
13 czerwca 2014 r.
 1. Została zmieniona grafika okien programu.
 2. Został zmieniony edytor danych ujęć wody i odbiorników - obecnie wszystkie dane wprowadza się w jednym oknie.
 3. W przypadku opłat za wody opadowe i pozwolenia obowiązującego przez część roku możliwy jest wydruk wykazów w osobnych tabelach - za okres z pozwoleniem i bez.
11 kwietnia 2014 r.
W oknie kreatora nowego obiektu dodane filmy instruktażowe z przykładami wprowadzania danych dla lakierni i spawalni.
18 marca 2014 r.
 1. Program  uwzględnia wzory wykazów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. „w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”.
 2. Dodano zestawienie sumy emisji cieplarnianej z instalacji.
21 lutego 2014 r.
 1. Dodany test kompletności danych podmiotów i miejsc korzystania ze środowiska.
 2. Dodane zestawienie wskaźników emisji substancji cieplarnianych dla wszystkich miejsc korzystania ze środowiska (menu KOBiZE).
11 lutego 2014 r.
 1. Można eksportować raporty w formacie DocX.
 2. W oknie wskaźników emisji ze spalania energetycznego dodany przycisk "Pobierz" do importowania wskaźników z listy umieszczonej  w zasobach programu.
31 stycznia 2014 r.
Podczas importu danych podmiotu z innego roku importowana jest lista wydziałów i powiązania obiektów z wydziałami.
10 stycznia 2014 r.
Program zawiera stawki opłat obowiązujące w 2014 r.
6 stycznia 2014 r.
Można eksportować wszystkie zestawienia do pliku PDF bezpośrednio z okna podglądu wydruku.  Przycisk wysyłania plików przez e-mail umożliwia wysłanie pliku RTF lub PDF.
5 listopada 2013 r.
Program zaktualizuje wskaźniki emisji KOBiZE do wersji ze stycznia 2013 r.
11 czerwca 2013 r.
Program został przystosowany do obliczania opłat za cały rok 2013 (bez podziału na półrocza).
28 kwietnia 2013 r.
W menu „Opcje/Wskaźniki emisji" można importować wskaźniki emisji z plików. Załączono pliki dla spalania propanu, butanu, propanu-butanu 1:1 oraz  silników przemysłowych spalających olej i benzynę.
28 lutego 2013 r.
 1. Monza zmienić liczbę cyfr dziesiętnych w emisji dla wszystkich obiektów równocześnie.
 2. Dodane zestawienie  roczne dla wybranego wydziału, zawierające  opłaty i emisję.
25 stycznia 2013 r.
 1. W przypadku opłat za pobór wód oraz ścieków zrzucanych do wód i do ziemi, gdy pozwolenie jest ważne przez część okresu, można  ręcznie wpisać ilości pobranej wody i zrzuconych ścieków w okresie bez pozwolenia.Można też wpisać liczbę dni bez pozwolenia.
 2. Zostały zaktualizowane konta urzędów marszałkowskich, w przypadku Wrocławia dodano osobne konta dla Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha.
 3. Program zawiera stawki opłat  obowiązujące w 2013 r.
 4. Można wybrać kod PKD  z listy na podstawie fragmentu nazwy działalności lub kodu.
3 stycznia 2013 r.
Dodana opcja „Drukuj tabele opłat ryczałtowych gdy suma opłat =0”
powodująca wydruk wykazów dla opłat ryczałtowych np. gdy wpisano dane  „małego” kotła  i  ilość węgla =0.
7 września 2012 r.
W oknie danych źródła emisji została dodana strona do dołączania dokumentów źródłowych np. pozwoleń, kart charakterystyki.
3 sierpnia 2012 r.
W module Emisja zostały dodane zestawienia sumy podwyższonych opłat za  brak pozwolenia, dla bieżącego półrocza i roku.
20 lipca 2012 r.
Dla źródeł emisji, w których emisja niektórych substancji jest obliczana ze wskaźników teoretycznych, a pozostałych ze wskaźników pomiarowych, program dodaje odpowiednią informację w wykazie.
13 lipca 2012 r.
Dodane sortowanie wewnętrznego raportu z opłat za pojazdy wg grupy  lub numeru rejestracyjnego.
7 lipca 2012 r.
 1. W oknie danych podmiotów podwójne klikniecie myszą na listę otwiera edycję podmiotu.
 2. Podczas kliknięciu  przycisku „Zest. i Wykazy”  przenoszone są  do Worda marginesy ustawione dla zestawienia zbiorczego w menu  „Opcje/Opcje wykazów”.
1 czerwca 2012 r.
Został zmieniony kreator nowego obiektu – źródła emisji. Kreator uwzględnia obiekty typu: kotłowni, lakierni, spawalni, emisji obliczanej na podstawie pomiarów i emisji obliczanej z ręcznie wpisywanych wzorów. W przypadku spawalni i lakierni można wpisać kilka materiałów (np. lakierów, rozcieńczalników) w jednym obiekcie, a program podzieli je na osobne tabele w wykazach.
26 maja 2012 r.
 1. W przypadku źródeł spalania energetycznego można wpisać wydajność cieplną (netto) i sprawność cieplną. Moc cieplna jest obliczana przez program po wpisaniu tych wartości.
 2. Po utworzeniu nowego podmiotu program proponuje utworzenie miejsca korzystania ze środowiska o tym samym adresie.
17 kwietnia 2012 r.
W menu listy obiektów zostały dodane komendy „Zapisz jako XML” i „Importuj z XML” umożliwiające zapis danych obiektu do pliku w celu np. przeniesienia go na inny komputer czy wysłania przez e-mail.
11 kwietnia 2012 r.
W menu listy obiektów zostały dodane komendy „Kopiuj” i „Wklej” umożliwiające skopiowanie obiektu (źródła emisji) pomiędzy różnymi podmiotami lub  latami.
19 marca 2012 r.
 1. Dla każdego podmiotu można określić domyślny katalog do zapisu zestawień w formacie RTF.
 2. Program może stosować klika wzorów raportów projektowanych przez użytkownika.
 3. Wskaźniki emisji w zestawieniu emisji substancji cieplarnianych mogą być podawane w gramach na jednostkę zużycia  paliwa, surowca czy produktu (domyślnie w kg/j.m.).
12 marca 2012 r.
 1. Dodany przycisk do wprowadzenia opisu sposobu ustalenia emisji.
 2. W tabeli  wskaźników emisji do KOBiZE, w przypadku spalania podawane są parametry paliwa (Ar, S,Wop) ważone względem zużycia paliwa.
23 lutego 2012 r.
 1. Dodano zestawienie łącznej emisji dla podmiotu,  zgrupowanej dla substancji cieplarnianych.
 2. Dostępna jest multimedialna instrukcja obsługi programu:  www.proeko-rs.pl/ow_instrukcja.html
15 lutego 2012 r.
W panelu pozwoleń za emisję dla źródła emisji (obiektu) dodano informację o pozwoleniu dla instalacji – gdy została wybrana taka opcja.
13 lutego 2012 r.
W uproszczonych  raportach  KOBiZE w Excelu emisja pyłu została rozdzielona na TSP i PM10.
7 lutego 2012 r.
 1. W przypadku przeładunku paliw w kilku miejscach korzystania ze środowiska w jednej gminie, program podaje na wykazie  nazwę miejscowości obok ilości przeładowanego paliwa. W tabeli do wprowadzania danych został dodany adres miejsca.
 2. W tabeli wskaźników emisji do KOBiZE  została dodana kolumna z numerami wielkości charakterystycznych, od których zależy emisja.
styczeń 2012 r.
 1. Zmienione raporty wewnętrzne o opłatach za pobór wód i zrzut ścieków, dodane zestawienie danych ujęć i odbiorników.
 2. Dodano zestawienie „Informacja o podmiotach” wyświetlająca listę wszystkich  podmiotów z naliczonymi opłatami.
grudzień 2011 r.
Program zawiera stawki opłat dla 2012 r.
listopad 2011 r.
W module „Emisja” został dodany przycisk (widoczny w przypadku zainstalowanego MS Office-a) powodujący utworzenie w Wordzie raportu składającego się z zestawienia zbiorczego i wykazów.
listopad 2011 r.
 1. Dodana opcja podziału raportów z opłat na poszczególne wielkości charakterystyczne.
 2. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wpisania dla jednego obiektu kilku lakierów.
 3. Liczba wielkości charakterystycznych została zwiększona do 20.
wrzesień 2011 r.
Na stronie danych do opłat za chów i hodowlę drobiu został dodany przycisk „Oblicz %” do obliczenia procentu czasu utrzymania z liczby dni.
wrzesień 2011 r.
W przypadku spalanie energetycznego, gdy emisja zależy od procentowej zawartości popiołu lub siarki obecnie jednostka wskaźnika ma postać kg/Mg%
sierpień 2011 r.
 1. W formularzu do wprowadzania danych ścieków zasolonych kolumna z łączną ilością ścieków jest wypełniana automatycznie w oparciu o ilość ścieków z zawartością <500  i >500 mg/dm3 chlorków i siarczanów.
 2. Na stronie opłat za spalanie paliw w silnikach samochodowych została dodana kolumna do wpisywania numerów rejestracyjnych lub  innych uwag ułatwiających identyfikację pojazdów.
lipiec 2011 r.
Dodane narzędzie do testowania oraz tworzenia wzoru na emisję.
25 maja 2011 r.
Program przy pierwszym uruchomieniu uzupełni listę wskaźników spalania o wskaźniki dla małych kotłów z materiałów KOBiZE. Przy tworzeniu nowego obiektu można wybrać  jaki rodzaj wskaźnika ma być stosowany.
9 marca 2011 r.
W oknie danych emitorów został dodanych przycisk do importu emitorów z pakietu Operat FB.
7 marca 2011 r.
 1. Emitory zostały podzielone na miejsca korzystania ze środowiska. W związku z tym w oknie danych emitorów  wybór miejsca korz. powoduje wyświetlenie wyłącznie emitorów przypisanych do tego miejsca.

 2. Przed  utworzeniem raportu do KOBiZE program umożliwia (gdy jest więcej niż jedno) wybór miejsca korz. ze środ.
 3. Na stronie "Substancje i pozwolenia" okna danych obiektu została dodane pole do wpisania zawartości pyłu PM10 w pyle ogółem. W przypadku 100 % PM10 na raporcie znajdzie się tylko  pył PM10, dla wartości pośrednich program obliczy osobno emisję pyłu PM-10 i pozostałego pyłu TSP.
  1. W oknie zmiany typu pojazdu została dodana możliwość wyboru miejsca korzystania ze środowiska. Wybór miejsca dla emisji z silników samochodowych nie ma wpływu na wykazy do urzędu marszałkowskiego, ale pozwala na podział opłat na poszczególne miejsca oraz umieszczenie w raporcie dla KOBiZE pojazdów z wybranego miejsca.
O programie
Program "Opłaty  i Wykazy" powstał w 2000 r.
w 2010 r. został zmieniony silnik bazy danych na Firebird.