;

Moduł SAMOCHODY v. EMEP/EEA do pakietu OPERAT-FB

Zadaniem aplikacji jest obliczenie emisji ze środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu "Operat-FB".


W module zostały zastosowane metodyki  EMEP/EEA z 2018 r. (opublikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska) oraz dane i wskaźniki emisji z programu COPERT 5.3


Pojazdy zostały podzielone na 5 grup,  każda grupa na segmenty, dalszy podział na zgodność emisji z  normami Euro i paliwa - łącznie 382 rodzaje.

Obliczana jest emisja gorąca, zimna ,emisja z odparowania oraz emisja pyłu ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi

Emisja jest średnią wyliczoną z udziałów różnych technologii, np: GDI, CAI, HCCI.

W przypadku  pojazdów ciężarowych  i autobusów uwzględniane jest pochylenie drogi  i stopień załadowania.

Moduł zawiera prognozowane udziały pojazdów o różnej pojemności i technologii (normach Euro) do 2030 r. (wg. opracowania GDDKiA).
Aristotle University of Thessaloniki, będący twórcą programu Copert, oferuje płatny program Sibyl  zawierający prognozy do 2050 r. Moduł "Samochody" umożliwia import tych danych.

Po wprowadzeniu danych można uzyskać zestawienie emisji oraz wyeksportować emisję w poszczególnych okresach (np. porach dnia)  do pakietu "Operat FB".

Moduł "Samochody" oblicza emisję zimną i odparowania na podstawie temperatur miesięcznych i dobowych wahań temperatury. Dane te można pobrać w module "iMeteo".  Widok okna. Program zawiera dane pobrane dla 49 stacji meteor. Można też przyjąć dane domyślne dla Polski.

Dostępne są wykresy udziałów poszczególnych grup pojazdów w emisji.

Dodatkową możliwością jest obliczanie emisji pyłu z dróg nieutwardzonych  metodą EPA (okna 1 2).

Program oblicza sumę emisji pyłu ze wszystkich  źródeł oraz średni ważony skład frakcyjny pyłu.
Na wydruku można dodać sumę emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2.

Różnica między wynikami obliczeń z modułu, a z programu Copert v. 5.3.26 jest mniejsza od 1 %.Wyniki walidacji.

Widoki okien:

samoch1
samoch2
samoch3
samoch4

Przykład wydruku


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji (Corinair)

Moduł w wersji EMEP/EEA jest dostępny dla użytkowników pakietu Operat FB z modułem Samochody v. Corinair, w ramach umów/zleceń aktualizacji.

W komplecie jest też uproszczony moduł "Samochody" stosujący wskaźniki emisji wg. prof. Zdzisława Chłopka, opublikowane na stronie MOŚ w 2002 r. Przykład wydruku

wg. Chlopka

W pakiecie "Operat FB" można wybrać stosowany moduł .


Cena: 1390 zł+VAT