;

Program "Emisja" dla Windows

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie odczytów z pomiarów manualnych i automatycznych.
Każdy pomiar jest związany z zakładem i źródłem emisji.

Widok głównego okna

Nowości:

 • sumowanie grup metali określonych w rozporządzeniu o standardach emisyjnych
 • nowy sposób obliczania stężenia metali – wg. normy PN-EN 14385:2005.
 • obliczanie niepewności pomiarów stężeń na podstawie świadectw wzorcowania  aspiratorów widok okna

Stosowane w programie wzory obliczeniowe do obliczania emisji są zgodne z normą PN-Z-04030-7. 

Program drukuje wyniki wg. wzoru z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia ..." Dz.U.2020 r. poz. 2405.

1. Wprowadzane dane
2. Prezentacja danych i wyników
3. Sprawozdania
4. Import danych

1.WPROWADZANE DANE

Program umożliwia wprowadzanie wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia raportu z pomiaru emisji , zgodnego z wzorem z aktualnego rozporządzenia.

Do obsługi bazy danych służy osadzony lub  zewnętrzny serwer FireBird. Istnieje możliwość pracy w sieci wielostanowiskowej z bazą danych umieszczoną na serwerze lub jednym z komputerów.

Baza danych zawiera kody TERYT miejscowości oraz kody działalności gospodarczej PKD.
Wszystkie sesje pomiarowe są powiązane z  podmiotami, miejscami prowadzenia działalności i instalacjami (obiektami).

Program zawiera listę zanieczyszczeń z możliwością edycji przez użytkownika oraz ustaleniem domyślnej metodyki analiz dla każdej substancji. 

Stężenia gazów w przewodzie mogą być oznaczone metodami manualnymi  (aspiratory, płuczki) lub pochodzić z przyrządów automatycznych.

Pomiar prędkości w kanale można wykonać rurkami Prandtla lub importować wyniki pomiarów z EMIOTESTU

2.PREZENTACJA DANYCH I WYNIKÓW

Program umożliwia prezentację na ekranie monitora oraz wydruk następujących wyników:

 • Wyniki pomiarów wg. wzoru zawartego w rozporządzeniu MKiŚ .
 • Wyniki obliczeń emisji (wzór wewnętrzny)  zawierające dane opisowe, parametry gazu w kanale, stężenia oraz emisję poszczególnych związków. 
 • Wszystkie wprowadzone dane liczbowe w formie "Karty Danych". 
 • Stężenia w przeliczeniu na warunki normalne w gazie suchym i normatywną ilość tlenu
 • Niepewności pomiarów, 
 • Porównanie emisji z wartościami określonymi w pozwoleniu ,
 • Kalkulacja kar wynikających z przekroczenia dopuszczalnej emisji. 
 • Obliczenie sprawności urządzeń oczyszczających. 
 • Suma emisji z kanałów pomiarowych - także z możliwością odejmowania kanałów zawracających gazy. 

Wszystkie zestawienia można wyeksportować w formacie RTF, PDF lub od razu otworzyć plik w Wordzie.

3.SPRAWOZDANIA

Program umożliwia sporządzanie następujących sprawozdań: 

 • Lista zakładów i obiektów. 
 • Lista wykonanych pomiarów z nazwami zakładów, obiektów , datą pomiaru oraz ilością serii. 
 • Liczba analiz zanieczyszczeń w poszczególnych miesiącach oraz sumarycznie w roku. 
 • Liczba pomiarów emisji zanieczyszczeń. 

Użytkownik może skonstruować własne sprawozdania to jest dobrać nazwy nagłówków, zawartość sprawozdania, nazwy, kolejność i szerokości kolumn.W celu wyboru zakresu sprawozdania można skorzystać z okna selekcji wg. różnych kryteriów.

4. IMPORT DANYCH

Program umożliwia import danych z:

 • Emiotestu 2592, 2594 i 2598 przez port szeregowy RS-232. 
  Dane są uzyskiwane poprzez analizę raportów. W raportach są zawarte kompletne dane do ustalenia parametrów gazów w przewodzie, stężenia i emisji pyłu. Wszystkie raporty są automatycznie zapisywane na dysku, można je w dowolnej chwili wydrukować lub poddać edycji ich kopie. 
 • Analizatora "Ultramat" Siemens ( z plików *.DAT i *.REJ)
  Można pobrać dane w formie pliku i obliczyć średnie stężenia gazów. Do programu "Emisja" jest załączony podprogram do wykresów zmian stężeń w czasie analizowania gazów.
 • Analizatorów IMR 2800 P i 2000P przez port szeregowy lub z pliku.
  Można wydrukować zestawienie przyjętych danych
 • Analizatorów MADUR GA-60, GA-40plus, GA-40Tplus i GA-21 przez port szeregowy oraz PHOTON z pendrive'a (pliki RP i RPP). Istnieje możliwość zapisu i odczytu z pliku wszystkich danych zgromadzonych przez analizator
  Można uśredniać dane z protokołów lub z banków pomiarowych oraz wybrać, które pomiary z banku mają uśrednione, a także wydrukować zestawienie przyjętych danych. Dane można zapisać w formacie Excela. Widok okna.
  Dostępny jest też wykres zmienności stężeń. 
 • Pyłomierza P-10ZA Zam Kęty przez port szeregowy. Użytkownik może wybrać które pomiary mają być uwzględniane podczas uśredniania oraz wydrukować szczegóły serii pomiarowych. Widok okna.
 • Analizatora HORIBA PG-250 - z plików tworzonych przez program analizatora
 • Aspiratora ASP 3 firmy LAT Widok okna
 • Przepływomierza DFM 1197. Widok okna

Aplikacja pracuje w środowisku Windows XP,Vista,7,8,10,11 - 32 i 64 bit.

Cena: 3080 zł (bez importu z Emiotestu i P-10ZA)

Historia zmian
Tak, proszę o przesłanie oferty!
Pobierz wersję demo (15 MB)