Historia zmian w poszczególnych wersjach programu SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windowsmarzec 2011 r.
Dodano możliwość wprowadzenia definiowanych przy użytkownika zależności funkcyjnej niepewności od wartości  składowej .  Widok okna
sierpień  2009 r. Nowy edytor danych do wprowdzania wielu poziomów wartości. Widok okna (fragment)
maj 2009 r. Został dodany nowy sposób ustalania niepewności składowej "Z zależności funkcyjnej". Można wpisać jeden z 5 typów funkcji określających zależność niepewności od wartości zmiennej. Widok okna (fragment)
Zostało zmienione okno do obliczania niepewności z krzywej kalibracji. Obecnie można uwzględnić niepewność przygotowania roztworów roboczych.
Ponadto odczyty dla próbek rzeczywistych można wpisywać jak wartości absorbancji lub stężenia.
luty 2009 r. Program zapisuje wszystkie informacje o sposobie ustalenia niepewności przy pomocy biblioteki szkła laboratoryjnego.  Ponowne wejście do biblioteki ustawia ostatnio wybrane szkło, pojemności, ciecze i opcje.
W przypadku wybrania  tej metody program blokuje ręczną modyfikację pól do wprowadzania wartości składowej, niepewności i jednostki miary.
Podobnie zapisywane i blokowane są informacje o składowej importowanej z innego modelu .
Blokada może być usunięta przez użytkownika .
październik 2008 r. Można dodawać nowe wskaźniki do listy podczas edycji modelu i przy imporcie modeli z pliku.
Program  sprawdza czy wskaźnik o podobnej nazwie nie znajduje się już w bazie danych.

W oknie wprowadzania odczytów dla próbki rzeczywistej , w metodzie obliczania niepewności z krzywej kalibracji, w przypadku wielu poziomów można  wpisywać różną liczbę odczytów dla poszczególnych poziomów.
sierpień 2008 r. Został opracowany nowy system pomocy kontekstowej do programu.

Została zainstalowana nowa biblioteka (Steema Software)  do wykresu udziałów składowych niepewności Wykres posiada nowy, rozbudowany edytor poszczególnych elementów, nowe okno podglądu i eksportu z możliwością eksportu danych użytych do sporządzenia wykresu do Excela, html i xml oraz wysyłania wykresów przez e-mail.
kwiecień 2008 r. Użytkownik może  tworzyć kilka własnych wzorów raportów nadając im nazwy
3 marca 2008 r. Dodana nowa biblioteka niepewności szkła laboratoryjnego. Uwzględniane są niepewności wynikające z kalibracji,  zmiennej temperatury otoczenia, opcjonalnie precyzja odmierzania, różne objętości dla pipet wielomiarowych ,cylindrów i biuret oraz różne ciecze.
11 lutego 2008 r. Można wpisać w jednym modelu dane dla kilku poziomów wartości, sprawdzić korelację między estymatami wielkości wyjściowej i niepewnościami oraz oszacować niepewność dla innych wartości na podstawie wybranego równania regresji. Widok okna obliczeń dla innych wartości
5 grudnia 2007 r.

Dodany wydruk tabeli niepewności złożonej dla szeregu wartości i niepewności jednej ze składowych . Obliczenie jest możliwe przy przy założeniu, że niepewności pozostałych składowych nie zależą od wpisywanej wartości.

14 marca 2007 r. Program "Szacowanie Niepewności Pomiarów" zawiera  edytor wykresu struktury modelu. Wykres jest budowany automatycznie , a użytkownik może potem inaczej porozmieszczać elementy wykresu, nie zmieniając przy tym  powiązań między składowymi  .   Widok okna.
7 stycznia 2006 r. Można importować dane z programu "Krzywa c/s".
6 października 2006 r.

W przypadku rozkładu prostokątnego, przy wpisaniu przedziału górnego i dolnego, dostępna jest dodatkowa opcja „rozkład niesymetryczny”. Po włączeniu tej opcji niepewność standardowa jest obliczana ze wzoru:

Wzór na niepewność dla niesymetrycznego rozkładu prostokątnego

Taka metoda jest stosowana m.in. w normie PN-EN ISO 14956 „Jakość powietrza. Ocena przydatności procedury pomiarowej przez odniesienie do wymaganej niepewności pomiaru” .

1 września 2006 r. Dodany test Grubbsa do wykrywania  wartości odstających  podczas wpisywania powtarzalności oraz odczytów próbki rzeczywistej dla krzywej kalibracji.
5 kwietnia 2006 r. Program testuje spójność wprowadzanych danych liczbowych pod kątem wystąpienia błędu np. dzielenia przez zero.
28 lutego 2006 r. Wzór może zawierać komentarze po "//" lub /* np.
 c=m*P/V    /* uwaga: V nie może być zerowe */
15 lutego 2006 r. Został rozbudowany moduł do obliczania niepewności na  podstawie powtarzalności: można obliczać niepewność stand. na podstawie rozstępów, odchyleń od wzorca, importować dane z programu "Krzywa DB"
13 lutego 2006 r. W panelu danych po kliknięciu napisu "Składowe niepewności" lub po odczycie modelu, wyświetlane są informacje o wynikach i wykres udziałów niepewności poszczególnych składowych. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco po zmianie danych. Widok okna
6 października 2005 Import niepewności składowej z niepewności złożonej z innego modelu.
22 sierpnia 2005 r. Raport użytkownika może być włączony do dokumentu w Wordzie ze zdefiniowanymi stopkami i nagłówkami, numeracją stron itp.
Widok okna
15 sierpnia 2005 r. Dodane zestawienie szczegółowych danych zawierające wszystkie wprowadzone dane, powtórzone odczyty, krzywe kalibracji.
16 lipca 2005 r. Import danych do potarzalnosci z kart Shewharta w programie "Krzywa DB"
20 czerwca 2005 r. Obliczanie liczby stopni swobody, dodane nowe kolumny do tabeli budżetu.
15 maja 2005 r. Dodany kalkulator oraz wysyłanie plików XML przez e-mail
25 kwietnia 2005 r.
  • Automatyczna modyfikacja struktury modelu po zmianie wzoru.
  • Krzywa kalibracji jako nowa metoda określania niepewności składowej. Krzywa może być importowana z programu "Krzywa DB"
18 listopada 2004 r. Dodany raport projektowany przez użytkownika
8 września 2004 r. Dodane korelacje między  składowymi
20 sierpnia 2004  r. Dodana biblioteka niepewności szkła laboratoryjnego i wykres struktury modelu.
 5 sierpień 2004 r. Opracowanie  pierwszej wersji programu