Historia zmian w poszczególnych wersjach programu KRZYWA dla Windows


v.5.8.0 styczeń 2022 r.

Wprowadzono możliwość przenoszenia krzywych i kart do podręcznego archiwum. Ułatwia to przeglądania dużej liczby danych. Dane z archiwum można zawsze przywrócić.

v.5.7.0 maj 2021 r.

Można zmienić przypisanie osoby do poszczególnych rekordów. Widok okna.

Zmieniono okno podglądu raportu - obecnie można w nim edytować teksty, użytkownik może zdefiniować własny nagłówek i stopkę. Widok okna

v.5.6.0   marzec 2019 r.

Dodano kolumnę dat do kart odzysku. Poprawiono otwieranie raportów w Wordzie.


v.5.5.0   październik 2018 r.

Dodane indywidualne opcje zawartości wykresu do poszczególnych kart Shewharta


v.5.4.9   sierpień 2016 r.

Został poprawiony błąd wydruku ponad dwóch kopii wykresów, występujący w Windows 10 po wprowadzeniu poprawki KB3176493.


v.5.4.7  marzec 2015 r.

Dostosowanie programu do Windows 10.

v.5.3.0   lipiec 2012 r.

W oknie wykresu został dodany panel do zmiany opcji  takich jak: zakresy osi, marginesy, kolory, napisy. Widok okna


v.5.2.0   16 stycznia 2012 r.

Ułatwiona edycja napisów na wykresie. W oknie danych dostępne sa opcje dwóch wykresów np. dla karty prób powtórzonych wykresu Shewharta dla średniej i rozstępu. Widok okna.


v.5.1.0.   7 października 2011 r.

Dla karty prób powtórzonych jest dostępny raport „Karta r” zawierający tabelę, wzory i wykres. Wzorzec raportu może byc projektowany przez użytkownika. Widok okna.


v. 5.0.16. 30 września 2011 r.

Dodany "Raport łączony” zawierający połączone wydruki: karty kontrolnej, testu Dixona, testu Grubbsa, testu T, testu F i sygnałów ostrzegawczych

v.5.0.6  9 lipca 2010 r.

Dodane okno zawierające listę ostatnio zapisanych krzywych i kart kontrolnych.


v.5.0.1  26  marca 2010 r.

Podczas tworzenia nowej karty kontrolnej z dwóch poprzednich otwierane jest okno , w którym wyświetlane są wyniki testu T i F i wyliczone średnie. Użytkownik może podjąć inną decycję co do uśredniania od zalecanej przez program. Widok okna


v. 5.0    9 marca   2010 r.

Można wpisywać więcej niż 2 powtórzenia do  karty prób powtórzonych.

v. 4.24. sierpień 2009 r.

Można wpisywać nazwiska analityków wykonujących  badania poszczególnych prób w kartach kontrolnych.

v. 4.23. 29 kwietnia 2009 r.

Dodany kalkulator przedziału ufności krzywej kalibracji dla różnych, wpisanych  przez użytkownika, wartości stężeń lub absorbancji.


v.4.22. 16 grudnia 2008 r.

Poprawiony zapis wyników badań odzysku i formatowanie liczb w raporcie.


v. 4.21 październik 2008 r.
 1. Podczas wprowadzania danych , jeśli  nie ma badanego wskaźnika na liście, można dodać nowy wskaźnik klikając przycisk  nowy wskaźnik . Program  sprawdza czy wskaźnik o podobnej nazwie nie znajduje się już w bazie danych.
 2. Dodana opcja umożliwiająca wprowadzenie i opcjonalnie wydruk numerów(symboli) poszczególnych próbek wpisywanych na kartach kontrolnych.

 v.4.13. 21 sierpnia 2008 r.

W przypadku karty prób ślepych można wpisywać absorbancję i obliczać stężenie na podstawie współczynników a i b  wpisywanych ręcznie lub importowanych przez program z krzywych kalibracji.

v.4.12.  13 lipca 2008 r.
Można usuwać (wyłączać z uśredniania) poszczególne próby na karcie kontroli zakresu.
Wyłączać można ręcznie  lub przy pomocy testów Dixona i  Grubbsa.

v.4.11.  28 kwietnia 2008 r.  

W oknie wykresu regresji można nanieść linie przedziału ufności dla P=95 % i dowolnej liczby powtórzeń analiz. Widok okna. 4.10  13 listopada 2007 r.

Dodany wykres regresji odzysku.

v. 4.9 12 listopada 2007 r.

Można ustalać wartości normatywne na podstawie wartości początkowych oraz kilku kart kontrolnych. Program  umożliwia zapisywanie grup kart , testowanie jednorodności średniej i wariancji oraz wydruk raportu.
Wyliczone  wartości normatywne można wstawić do nowej karty kontrolnej.
v 4.8. 28 października 2007 r.


"Stężenie oczekiwane" do obliczenia odzysku może być obliczane po wpisaniu objętości próby oraz objętości i stężenia wzorca.

v.4.7 1 sierpnia 2007 r.

Dodana Karta Odzysku. Program oblicza średni odzysk oraz odchylenie standardowe odzysku.

v.4.6.5  27 kwietnia 2007 r. 

Została dodana nowa opcja  dla krzywych kalibracji , w których odczyt zależy od logarytmu stężenia, np. w metodach potencjometrycznych.  Dla tej opcji program logarytmuje stężenie przed obliczeniem statystyki krzywej kalibracji, a przy obliczeniach stężeń w próbkach rzeczywistych – wynik obliczeń jest odlogarytmowany.

9 listopada 2006  r. 

Został opracowany program "Krzywa-c/s" Program ten zachowuje funkcjonalność programu "Krzywa DB" umożliwiając pracę w wielostanowiskowej sieci komputerowej. Uwzględniane są uprawnienia osób, można zablokować modyfikację danych wpisanych przez inne osoby. Program automatycznie importuje dane zebrane przez "Krzywą DB". Baza danych jest obsługiwana przez darmowy serwer FireBird.

v. 4.6.0  1 września 2006 r.

Dodany test Grubbsa do wykrywania błędów grubych.

v.4.5.8   14 lutego 2006 r.

W oknie do wprowadzania  danych do karty prób powtórzonych dodana nowa opcja „karty dla rozstępu”: jednego poziomu lub  wielu poziomów.  Zmiana opcji powoduje zmianę formyi wydruku wyników.

v. 4.5.7 październik 2005 r.

Do zestawiu narzędzi programu został dodany kalkulator mas cząsteczkowych obliczanych na podstawie wpisanego wzoru chemicznego.

v  4.5.6  wrzesień 2005 r.

Odchylenie standardowe dla krzywych kalibracji, w których wykonano kilka odczytów absorbancji dla jednego stężenia mozna obliczać dwie metodami:

 1. ze średnich z poszczególnych serii odczytów (opcja domyślna).
 2. z pojedynczych   odczytów (nowa opcja).
v.4.5.3 14 maja 2005 r.

Można  zmienić poziom prawdopodobieństwa dla testu F i T. Wstępnie jest ustawiona opcja  P=95 %.
Na wydrukach testu F i T, przy  wartosci krytycznej w indeksie  podawana jest liczba stopni  swobody i stopień prawdopodobieństwa np. Fkryt(19,19,0,99). 

v.4.5.0  5 lutego 2005 r.

Dla kart kontrolnych (Shewharta, prób ślepych, kontroli zakresu) dostępny jest wykres CuSum (sum skumulowanych). Wykres ten służy do wykrycia trendu odchyleń od średniej oraz rodzaju popełnianych błędów analitycznych, jeżeli punkty układają się sinusoidalnie wzdłuż linii przechodzącej przez wartość "O", tzn., że popełniane są tylko błędy przypadkowe, jeżeli punkty oddalają się od tej samej linii w kierunku "+" lub "-", świadczy to o błędach systematycznych.

v.4.4.2  15 listopada 2004 r.

Karty prób ślepych można tworzyć także na podstawie wielokrotnych odczytów absorbancji.

v. 4.4.1 7 października 2004 r. 

W przypadku krzywej kalibracji można automatycznie wyłączać z obliczeń pojedyncze odczyty absorbancji niespełniające testu  Dixona.

v. 4.3   1 października 2004 r.

 1. Dodany eksport i import danych w formacie XML
 2. Dodane opcje wydruku karty prób powtórzonych i wykresu rozstępu:
 • odchylenie standardowe rozstępu można podawać w wartościach bezwzględnych lub w procentach, dotyczy to także skali wykresu rozstępu,
 • można wyłączyć wydruk średniej i odchylenia od średniej dla kart, w których wpisuje się pary wyników o różnych wartościach,
 • można wyłączyć drukowanie granic,
 • rozstęp może być obliczany jako wartość absolutna różnicy lub jako wartość rzeczywista (ujemna lub dodatnia).

v. 3.9  31 maja 2004 r.

Do wydruku karty Shewharta zostały dodane następujące wyniki obliczeń:

 • Sx- odchylenie standardowe średnie, jest to także niepewność standardowa typu A
 • u - względna niepewność standardowa typu A
 • DX - przedział ufności przy założonym poziomie istotności 0,95

Krzywa DB v. 4.1 27 marca 2004 r.

Dla każdej karty kontrolnej można przypisać poprzednią kartę. Umożliwia to wydruk porównania karty bieżącej z poprzednią oraz tworzenie nowej karty z zadanymi wartościami normatywnymi . Jeżeli spełniane są testy F i T to jako wartości normatywne przyjmowane są średnie z obu kart.
Przykład zestawienia

Wersja 3.8 17 marca 2004 r.

Dla krzywej kalibracji można przeprowadzić test liniowości wg. PN-ISO 8466-1 pkt. 4.1.3

Przykład

Wersja 3.7. 31 grudnia 2003 r.

Można uzyskać wykresy krzywej z tabelą wartości przyjętych do sporządzenia wykresu.

Przykład

Wersja 3.6. 5 września 2003 r.

 1. Poprawiono wykres dla karty prób powtórzonych, obecnie na wykresie jest średnia z 2 serii, ponadto tabela sygnałów ostrzegawczych jest budowana na podstawie średniej z kart.
 2. W przypadku karty kontroli zakresu drukowane tabele sygnałów ostrzegawczych dlla górnego i dolnego zakresu.
 3. Na wydruku karty Shewharta zostało dodane porównanie wyniku testu na występowanie błędu systematycznego z wartością "t " testu Studenta

21 lipca 2003 r. Krzywa DB

Został opracowany nowy program "Krzywa DB " o funkcjonalności dotychczasowego programu "Krzywa " gromadzący dane w relacyjnej bazie danych , w której każda krzywa czy karta kontrolna jest powiązana z określoną substancją, metodyką i osobą.

Umożliwia to :

 • tworzenie listy badanych substancji i metodyk,
 • łatwe wyszukiwanie krzywych i kart kontrolnych np. na podstawie badanej substancji, okresu badań, osoby,
 • wydruk listy krzywych i kart dla wybranej substancji,
 • rejestrację osób wprowadzających dane oraz wydruk listy badań wykonanych przez osobę,
 • porównywanie krzywych i kart dla wybranej substancji.

Wersja 3.5 7 kwietnia 2003 r.

Podczas edycji danych liczbowych można wykonać test Dixona i usunąć próby obarczone błędem grubym.

Wersja 3.43 15 grudnia 2002 r.

Została poprawiona tabela testów niekorzystnych konfiguracji dla karty Shewharta. (test 4). Ponadto kolejność testów jest obecnie zgodna z PN-ISO 8258.

Wersja 3.42 11 września 2002 r.

Zostało zmodyfikowane okno obliczeń stężeń na podstawie absorbancji. Wyniki obliczeń sa zestawiane w tabeli.

Wersja 3.41. 29 sierpnia 2002 r.

W przypadku kart prób powtórzonych ( analiz podwójnych) na wydruku znajdują się odchylenia i granice dla średniej i dla rozstępu.
Został dodany wykres zmienności rozstępu.

Wersja 3.4. 10 sierpnia 2002 r.

Można tworzyć karty Shewharta z zadanymi wartościami normatywnymi tj. średnią i odchyleniem standardowym. Wartości można wpisać ręcznie. Można też utworzyć automatycznie nową kartę na podstawie wzorcowej.
To samo dotyczy kart kontroli zakresu i prób powtórzonych.

Wersja 3.3. 11 lutego 2002 r.

 • Do wydruku karty Shewharta został dodany współczynnik zmienności.
 • Ilość powtórzeń odczytów absorbancji została zwiększona do 20
 • Został poprawiony wydruk kolumny dat w karcie prób ślepych

Wersja 3.2. 18 stycznia 2002 r.

Można ustalić jakie mają się pojawiać domyślne nazwy przy inicjowaniu nowej krzywej wzorcowej lub kart kontrolnych tj: tytuł wykresu i nazwy zmiennych (np. "absorbancja, "stężenie").

Wersja 3.1 10 grudnia 2001 r.

Został opracowany edytor wykresu pozwalający użytkownikowi zmienić wszystkie  elementy wykresu krzywej wzorcowej, reszt, Shewharta i Cusum tj.:

 • proporcje wykresu - można zmienić wielkość obszaru przeznaczonego na opis każdej z osi.
 • Grubość, kolor i styl każdej z linii wykresu, obramowania i siatki.
 • Czcionki każdego napisu.
 • Została wprowadzona siatka drugorzędna łącząca kreski drugorzędne to znaczy takie, przy których nie ma etykiet z wartościami.
 • Można osobno zmienić właściwości każdej z osi wykresu tzn:
  -  widoczność osi,
  -  skalę tj. początek, koniec i skok pomiędzy wartościami liczbowymi na osiach,
  -  tytuły osi,
  -  odległości napisów,
  -  długości kresek i ilość kresek drugorzędnych.
 • Można ustalić kolor, kształt , wypełnienie oraz rozmiar znaczków  dla poszczególnych prób, a także dodać do nich etykiety zawierające wartości x i y.
 • Można zmodyfikować każdą z linii granic na wykresie Shewharta oraz dodać do każdego wykresu własne pionowe lub poziome linie granic.

Wersja 3.0 18 sierpnia 2001 r.

Można obliczać stężenia dla serii nieznanych próbek na podstawie wielokrotnych odczytów sygnału (np absorbancji). Oprócz obliczonego stężenia podawany jest też przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa 95 %. 

Wersja 2.9 18 czerwca 2001 r.

Program umożliwia wykonywanie obliczeń statystycznych dla krzywej wzorcowej na podstawie średnich z wielokrotnych odczytów absorbancji. Dostępny jest test Dixona dla Karty Kontrolnej Zakresu oraz możliwość tworzenia dwóch kart analiz pojedynczych na podstawie KKZ.

Wersja 2.8 23 kwietnia 2001 r.

Można wykonywać obliczenia dla dwóch dodatkowych wzorów regresji , wielomianów 2 i 3 stopnia tj:
Y = a 0 + a 1 *X +a 2 *X 2 ,
Y = a 0 + a 1 *X+ a 2 *X 2 + a 3 *X 3

Wersja 2.7 21 marca 2001 r.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • dodano wykres reszt,
 • tabela wyników dla krzywej wzorcowej zawiera dodatkowo:
  test istotności współczynnika nachylenia.
  test istotności współczynnika przesunięcia,
  test istotności korelacji,
  wykrywalność.

Wersja 2.5. 2 października 2000 r.

Analiza karty Shewharta pod kątem występowania sygnałów ostrzegawczych i wydruk zestawienia wyników.
Karta jest poddana ośmiu testom wg. PN-ISO 8258:1993.

Wersja 2.4     1 lipca 2000 r.

Wprowadzono możliwość ustalenia domyślnego kaalogu danych oraz odczyt danych określonego typu np. kart prób powtórzonych.