Program "Prognoza PEM"


Program służy do obliczenia gęstości mocy pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten nadawczo-odbiorczych, wytwarzających pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej).

Obliczenie gęstości mocy pola jest wykonywane wektorem Poyintga z uwzględnieniem mocy doprowadzonej do anteny, zysku kierunkowego anteny, tłumienia, odległości od źródła emisji oraz charakterystyki promieniowania mocy-  funkcji strumienia gęstości pola przy zmianie kąta odchylenia.

Do programu może być wprowadzona dowolna liczba źródeł emisji promieniowania (nadajników), których rozmieszczenie opisane jest współrzędnymi X i Y. 

Współrzędne te można odczytać ze zeskanowanej mapy. Charakterystykę kierunkową (poziomą i pionową) program odczytuje z  plików zawierających pełną charakterystykę anteny (z uwzględnieniem pochyleń) - np. plików MSI dla anten Kathrein.

Na podstawie wprowadzonych danych  program oblicza rozkład gęstości mocy pola elektromagnetycznego w płaszczyźnie poziomej i pionowej.
Zestawienia zawierają bilans  mocy i  zasięg poziomy i pionowy  źródeł emisji oraz zasięg sumaryczny dla grup źródeł o tym samym azymucie. Program umożliwia automatyczne lub ręczne tworzenie grup źródeł emisji.

Można też uzyskać zestawienia gęstości mocy pola dla punktów o zadanych współrzędnych X,Y oraz na wysokości budynków mieszkalnych.

Na wykresie  w płaszczyźnie poziomej uwzględnione są wszystkie źródła i ich superpozycja, a wykres pionowy może być sporządzony dla jednego źródła lub grupy źródeł.  Uwzględniane jest pochylenie terenu.

Wykresy mogą być wyeksportowane do plików BMP,JPG,GIF,PNG oraz DXF (AutoCAD-a).

Program uwzględnia dopuszczalne gęstości mocy promieniowania z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku".Przykład

Aplikacja pracuje w środowisku  Windows XP,Vista, 7,8,10, 32 i 64 bit.

Program  jest chroniony przy pomocy hasła generowanego dla określonego komputera.


Okno danych projektu i opcji mapy Strona Projekt
Okno wprowadzania danych źródeł emisji promieniowania
Edycja źródeł emisji
Okno wykresówpłaszczyna pozioma , izolinie Wykres izolinii
płaszczyna pozioma , kolorowe
wypełnienia
Wypełnienia
płaszczyna pionowa
Pionowy
pochylenie terenu
wykres pionowy z pochyleniem terenu

Zestawienie danych i wyników obliczeń
Raport

Cena programu 1720 zł netto.
Dodatkowe moduły:
 • IMap - import map z Google Maps oraz WMS 1600 zł.
 • Eksport wykresów w formacie PDF z podaną skalą 500 zł
 • Eksport wykresów w formacie SVG z podaną skalą 500 zł

Tak, proszę o przesłanie oferty!
Pobierz wersję demo (13 MB)
Opis zmian


Inne programy do oceny wpływu instalacji na środowisko:

 • Pakiet OPERAT FB dla Windows

 • Wykres Hałasu dla Windows
 • 

  PROEKO
  mgr inż. RYSZARD SAMOĆ

  ul. Cezarego Biernackiego 8
  62-800 Kalisz

  tel. 62 757 39 87